Beskæftigelsesindsatser i Tiponi

Privatlivspolitik

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores ansøgere og medarbejdere.

Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os

Navn: Tiponi
Adresse: Høffdingsvej 16, 2500 Valby
CVR-nummer: 38233734

E-mail: kontakt@tiponi.dk
Web: www.tiponi.dk

Kontakt vedrørende databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores IT ansvarlig & DPO, Alaa.

Du kan kontakte Alaa på følgende måder:

 • På e-mail: Skriv til: alaa@tiponi.dk
  Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
 • Ved brev: Skriv til postadressen nævnt ovenfor, att. Alaa

Vores behandling af personoplysninger

Tiponi er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørs, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Når Tiponi i forbindelse med levering af mentoring eller undervisning behandler personoplysninger, anser vi os for databehandler, da vi behandler dem på vegne af vores kunde (=kommune) og efter kundens instruks. I disse tilfælde sikrer vi at indgå en databehandleraftale med vores kunde, der indeholder instruks og vilkår for Tiponis behandling af personoplysninger.

Når Tiponi behandler personoplysninger i forbindelse med administration af vores samarbejder mv., hvor Tiponi bestemmer formålet med behandlingen, anser vi os for dataansvarlige.

Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om Tiponis behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige.

1 Vores behandlingsaktiviteter

Du kan læse mere om, hvilke kategorier af oplysninger vi behandler til hvilke formål og med hvilke behandlingsgrundlag i afsnittene nedenfor.

 • 1.1. Kundesamarbejdet (dataansvarlig)
 • 1.2 Abonnenter på nyhedsbrev (dataansvarlig)

1.1. Kundesamarbejdet

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

Hvilke oplysninger indsamles

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden. Herudover behandler vi betalingsoplysninger samt oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

Vores databehandlinger har følgende formål:

 • Som led i den almindelige drift, herunder indgåelse af kontrakt og opfyldelse af kontrakt
 • Foretage eller registrere en betaling
 • Varetage kunde- og leverandør forhold.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering oplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

1.2. Abonnenter på nyhedsbrev

Vi registrerer dine personoplysninger, som du afgiver på Tiponis hjemmeside og som du giver dit samtykke til.

Hvornår sker indsamlingen

Når du gør brug af tjenester på Tiponis hjemmeside såsom tilmelding af kurser, arrangementer og nyhedsbreve, forudsættes det ofte, at du afgiver visse personoplysninger.

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, som Tiponi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din firmaadresse, din stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger.

Oplysningerne anvendes til at sende dig Tiponis nyhedsbrev. Oplysningerne registreres hos mailchimp.

Enkelte medarbejdere hos Tiponi har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder Tiponi sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer. Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Tiponi indsamler dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding, for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester.

Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af dine oplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til et specifikt formål.

2 Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger om vores kunder til følgende kategorier af modtagere:

 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler.

3 Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med markedsføringsmateriale fra Tiponi, kan du let framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, du har modtaget fra os. I forbindelse med afmeldelsen slettes alle dine oplysninger.

For at kunne dokumentere vores sagsbehandling og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende efter ophør af kontrakt.

4 Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dig ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Ret til sletning
  Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Ret til begrænsning af behandling

Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til at få information om nye formål

Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

 • Ret til at trække dit samtykke tilbage
  Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

5 Overførsel til tredjeland

Hvis vi overfører dine persondata til modtagere i et tredjeland, sker det kun, hvis det er et af EU godkendt land eller til en virksomhed, der er godkendt under Privacy Shield for at sikre, at modtagerens niveau for persondatabeskyttelse er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

6 Behandlingssikkerhed

Informationssikkerhed er prioriteret højt i Tiponi. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

7 Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik.

Databeskyttelsespolitikken er opdateret den 24. maj 2018.

8 Klage

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.

 • Kontakt Tiponi Beskæftigelse

  Tina

  Beskæftigelseschef

  Said

  Afdelingsleder i Storkøbenhavn

  Syed

  Indsats- og kundeansvarlig

 • Scroll to Top