Medarbejdere

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland

Ann

Psykolog

2085 2458
ann@tiponi.dk

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. I en årrække var jeg tilknyttet Statsfængslet i Vridsløselille og min evne til at skabe tillidsbaserede relationer blev her udviklet igennem arbejdet med de indsatte for hvem mistillid er et bærende element. Herefter var jeg ansat 5 år i Settlementet Askovgården hvorefter jeg valgte at blive selvstændig. Jeg er tilknyttet Tiponi som konsulent. I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i, at mennesker besidder udviklingspotentiale og ressourcer, som kan være skjult for dem selv grundet de opvækstbetingelser, de har haft. I mit arbejde forsøger jeg at hjælpe klienten til at (gen)opdage de ressourcer og nuancer, de råder over. Ud over mit arbejde med udsatte borgere har jeg en del undervisnings- og foredragsopgaver.

Tiponi Beskæftigelse - Nordsjælland

Daniel

Mentor

22323620
daniel@tiponi.dk

Jeg er i Tiponi mentor i Gadefilialen. Jeg er uddannet pædagog med speciale i ungeområdet. Jeg har mere end 15 års erfaring med at arbejde med udsatte unge og støtte dem til sunde interesserer, gennemføre uddannelse og bedre trivsel. Omdrejningspunktet i stort set alt, hvad jeg tidligere har lavet har altid været at støtte og hjælpe udsatte unge. Min interesse startede allerede, da jeg som 17-årig var med til at starte en klub op for unge fra udsatte boligområder. Vi lykkedes med at skabe et rum for de unge, hvor de kom væk fra gaden og i stedet oplevede sunde fællesskaber og fik støtte til lektier m.m. Vi fik senere integrationsprisen for vores arbejde med de unge og klubben. Jeg har efterfølgende arbejdet som gadeplansmedarbejder, støttepædagog, mentor og lærervikar og de seneste år før Tiponi har jeg været på Behandlingsskolerne og støttet unge med psykiske diagnoser og udadreagerende adfærd.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland

Diana

Mentor

2095 3512
diana@tiponi.dk

Jeg er ansat som mentor og beskæftigelseskonsulent. Jeg har en kandidat i kommunikation og ledelse. Igennem mit studie, har jeg primært arbejdet med motivation og fastholdelse af medarbejdere, hvilket jeg anvender i mit daglige arbejde med borgerne. Det er vigtigt for mig at anerkende borgerne samt fokusere på deres ressourcer fremfor deres begrænsninger. Jeg har de seneste 3 år arbejdet som sagsbehandler i Københavns kommune, hvor jeg har beskæftiget mig med borgere på Sygedagpenge samt Jobafklaringsforløb. Jeg har erfaring med at arbejde med psykisk sårbare samt socialt udfordret borgere. Jeg har tidligere arbejdet som sprog mentor, hvor jeg hjalp borgere der var sproglig udfordret tilbage til arbejdsmarkedet. Jeg brænder for at gøre en forskel for borgerne. Det er meget vigtigt for mig at skabe en god relation, så de føler sig trygge med mig som deres mentor

Tiponi Beskæftigelse & Tiponi Rehab

Elika

Mentor og misbrugsbehandler

2080 6803
elika@tiponi.dk

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland

Frederik

Mentor

4027 9245
frederik@tiponi.dk

Jeg er ansat som mentor i Tiponi for mennesker på kanten af livet. Det er vigtigt for mig at opbygge tillidsfulde og trygge relationer for at vinde indflydelse og motivere til at turde tage skridtet ud af et kaotisk liv. Jeg opnår gode resultater med mine borgere, fordi jeg er en god menneskekender med en særlig relations- og tillidsopbyggende evne. Jeg er et empatisk og rummeligt væsen med sans for andre nuancer end sort og hvid. Med en længere karriere i politiet bag mig, har jeg opbygget den relevante erfaring og robusthed, der skal til for at kommunikere tydeligt og i øjenhøjde med vores målgruppe. Men vigtigst af alt brænder jeg for at gøre en forskel for andre mennesker.

Tiponi Beskæftigelse - København

Hasan

Mentor

2728 1923
hasan@tiponi.dk

Jeg har i en årrække, som mentor og kontaktperson, beskæftiget mig med unge med ”gade-orienteret” adfærd. Kernen for mig i et velfungerende forløb med en kriminalitetstruet ung er over tid at opbygge en sund og tillidsfuld relation til borgeren, der baserer sig på ligeværdighed og nysgerrighed. Jeg sætter rammerne og er en ”buffer” i forhold til f.eks. borgerens kommune. Min mellemøstlige baggrund og min opvækst på Nørrebro er et nyttigt redskab i mit arbejde i Tiponi. Jeg har et naturligt indblik i og viden om udfordringen ved at interagere i det danske samfund som en person af anden etnisk herkomst end dansk. På baggrund af min opvækst i et socialt udsat område kan jeg tale de unges sprog og har en almen forståelse for deres daglige problemer. Det er motiverende og glædeligt for mig at kunne bidrage til en sund integrationsproces og hjælpe borgeren med at sørge for, at han finder sin rette plads i det danske samfund.

Tiponi Beskæftigelse - København

Katja

Mentor

2222 2685
katja@tiponi.dk

Jeg interesserer mig for menneskets psykologi og adfærd og den kompleksitet, der forbinder dem. Denne interesse samt min personlige udvikling har naturligt ført mig i retning af arbejde med mennesker. Særligt har de mest udsatte, ”anderledes” og mest sårbare tændt mit drive. Jeg arbejder vedholdende, kreativt og innovativt ud fra devisen, at alle mennesker har ret til et godt liv også de, der ikke fik de bedste vilkår, kærlighed og robusthed i vuggegave. Med den rette støtte i form af nærværende relationer, undervisning og evt. behandling er det min erfaring, at det over tid er muligt at eliminere kaosfølelse, selvskadende adfærd, misbrug m.v. og opnå integritet og selvforståelse. Herfra bliver det muligt på en bedre måde at finde sin vej i livet. Jeg er uddannet pædagog og organisk psykoterapeut. Min måde at arbejde på er at være iderig og tænke ud af boksen.

Tiponi Beskæftigelse - København

Kenneth

Mentor

4017 1286
kenneth@tiponi.dk

Jeg er uddannet akademisk ungdomspædagog.  Jeg har i mange år arbejdet  som opsøgende gadeplansmedarbejder med kriminalitetstruede unge og deres familier på Indre Nørrebro. Jeg fungerede som konfliktmægler, tryghedsmedarbejder, skoleungerådgiver og kontaktperson. Mit arbejde på Indre Nørrebro har givet mig indsigt i hvordan et lokalsamfund fungerer på forskellige niveauer, kulturforskelle, samt socialt udsatte unge og deres udfordringer. Relationen er grundelementet i socialt arbejde; derfor lægger jeg vægt på anerkendelse, respekt og forståelse. Jeg er glad for at være en del af Tiponi, hvor jeg er en del af et større fællesskab, der deler de samme værdier.

Tiponi Beskæftigelse - København

Khalid

Familiebehandler og mentor

2560 5241
khalid@tiponi.dk

Jeg hedder Khalid og jeg er uddannet cand. Mag i Pædagogik. Jeg er pt. i gang med at tage en familiebehandleruddannelse. Jeg har tidligere beskæftiget mig med en række socialpædagogiske projekter indlands og udlands. Jeg har de seneste år været beskæftiget inden for specialpædagogikken samt været pædagogisk konsulent primært som familiebehandler og kontaktperson. Min passion er at hjælpe mennesker og møde dem i deres ståsted, samt give dem redskaber til at være selvhjulpne. Min filosofi er, at alle mennesker besidder ressourcer, som kan bidrage til gode samfundsværdier. For mig handler det om at finde den enkeltes ressourcer og udvikle deres kompetencer. Jeg arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang, hvor jeg prøver at finde den intrinsiske motivation frem i mennesket og være optimistisk i at nå målet. Personligt brænder jeg for at gøre en forskel i det sociale arbejde. Jeg bruger min person og interkulturelle forståelse til at navigere i det sociale arbejde.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland

Kit

Mentor

2252 0682
kit@tiponi.dk

Jeg er ansat som mentor i Tiponi. Jeg er uddannet socialrådgiver, og har tidligere arbejdet med udsatte voksne samt rådgivet indenfor forskellige afhængigheder; herunder misbrugsproblematikker, ludomani, sexafhængighed, multiafhængighed, alkoholisme samt pårørende til alkoholikere. Udover disse problematikker har jeg støttet personer, der led af forskellige diagnoser samt arbejdet en del med sygedagpengeloven. Derudover har jeg været en del af dagbehandling og efterbehandling og konkret også været involveret på disse områder via terapiforløb. Det essentielle i mit arbejde som mentor er at møde borgerne der hvor de er og altid i øjenhøjde. Jeg vægter relationsdannelse, fordomsfrihed og empati højt. Mit højeste ønske er at bruge mine erfaringer til at være med til at facilitere, at borgerne selv opnår en mestringsfølelse og når deres mål.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland

Maria K.

Beskæftigelseskonsulent

22266720
mk@tiponi.dk

Jeg arbejder som beskæftigelseskonsulent i Tiponi. Jeg er uddannet Politibetjent, hvor jeg har arbejdet i 12 år. Jeg har altid haft en vision om at gøre en forskel for andre og mit arbejde i Tiponi giver derfor rigtig god mening.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland

Mark

Mentor

4015 0458
mark@tiponi.dk

Jeg er uddannet i politiet og har arbejdet der i 10 år. En del af min tid i politiet var jeg udstationeret i Grønland. I politiet har jeg stiftet bekendtskab med borgere på kanten af loven og på den forkerte side af loven. Jeg har set magtesløshed, håbløshed og voldsomme følelser udmøntende sig i hævn, magt, kontrol m.v. Uanset hvilke motiver og intentioner der ligger bag menneskets handlinger, tror jeg på, at vi alle drømmer om et godt liv. Jeg har forladt politiet til fordel for jobbet som mentor i Tiponi. Sammen med mine kollegaer rækker jeg hånden ud til de unge mennesker, der har søgt samhørighed i de kriminelle miljøer. Formålet med mit arbejde er at støtte dem i at tage afsked med bandemiljøet så de kan få det liv de drømmer om.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland

Martin

Mentor

2066 6638
martin@tiponi.dk

Jeg er uddannet tømrer og sportsmassør/sportsterapeut og har siden 2009 arbejdet i det pædagogiske specialområde. Jeg har både været kontaktpædagog og værkstedsleder på et opholdssted. Jeg arbejder anerkendende og løsningsorientret og møder altid mennesker i øjenhøjde. Jeg tager udgangspunkt i deres ståsted, og er både mental robust og vedholdende i mit arbejde og relationen til borgerne.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland

Meliha

Beskæftigelseskonsulent

2095 4234
meliha@tiponi.dk

Jeg arbejder som beskæftigelseskonsulent i Tiponi. Jeg er uddannet socialrådgiver og har flere års erfaring med beskæftigelsesområdet. Jeg har også tidligere arbejdet med borgere, som var ressourcemæssigt begrænset og som kunne have mange forskellige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet som jeg har hjulpet til beskæftigelse. Som beskæftigelseskonsulent i Tiponi, har jeg mulighed for at beskæftige mig med min passion for mit fag og især for arbejdet med afklaring af mennesker i forhold til arbejdsmarkedet. Jeg har stærke kompetencer i forhold til afklaringsprocesser med enkeltpersoner og i mødet med den enkelte borger. Jeg kombinerer altid et positivt og helhedsorienteret menneskesyn med en igangsættende og motiverende professionalisme og det synes jeg gør en forskel.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland

Michael

Beskæftigelseskonsulent

40415149
michael@tiponi.dk

Jeg arbejder som beskæftigelseskonsulent hos Tiponi, hvor jeg støtter og hjælper borgere hen imod ønskede job og uddannelsesmål. Før jeg begyndte at arbejde indenfor beskæftigelsesområdet, har jeg arbejdet 20 år i det private erhvervsliv, hvor jeg i 15 år har arbejdet som leder. Jeg er uddannet NLP coach indenfor ledelse samt uddannelse som psykoterapeut. Jeg har altid har haft en opmærksomhed på at være med til at skabe bedst mulige fundament for det enkelte individ, for at kunne udvikle sig. Dette er forsat en stor motivation for mig, i rollen som beskæftigelseskonsulent, hvor jeg evner at møde andre mennesker i øjenhøjde, samt have en rolig og holistisk tilgang til den enkelte borger. Jeg arbejder helhedsorienteret, og sætter en ære i at få afklaret ønsker, drømme, motivation og kompetencer, samt få disse match med den helt rigtige virksomhed.

Tiponi Beskæftigelse - København

Omar

Mentor

2240 4644
omar@tiponi.dk

Jeg er uddannet indenfor HR-management på Københavns Erhvervsakademi. Jeg har altid arbejdet med mennesker og motiveres af at hjælpe andre og være med til at skabe en positive udvikling. Jeg har tidligere arbejdet som pædagog for unge fra det kriminelle miljø på Frederiksberg, og erfarede her, hvordan mine sociale og faglige kompetencer kunne gøre en forskel for de unge. Jeg har også stor erfaring med at støtte og hjælpe borgere med autisme, da jeg i flere år har arbejdet med autister som frivillig. Jeg har også arbejdet for Habitus, hvor jeg også hjalp mennesker med autisme med at skabe en hverdag, mening og få dem i beskæftigelse, når muligt. Jeg har arbejdet i udlandet med HR – særligt rekruttering – samt været selvstændig og haft mit eget vagtfirma. Jeg drives af at hjælpe med at skabe en positiv udvikling hos mennesker, støtte dem i se nye perspektiver og muligheder og finde deres vej og plads i samfundet.

Tiponi Beskæftigelse - Nordsjælland

Rasmus

Mentor

2072 3952
rth@tiponi.dk

Jeg er uddannet Socialrådgiver, og har arbejdet som Ungerådgiver i en familieafdeling før jeg kom til Tiponi. Her har jeg arbejdet både forebyggende med unge i ambulante tilbud og med anbragte unge i plejefamilier og på opholdssteder. Jeg har en særlig interesse i de mest udsatte og/eller kriminalitetstruede unge, hvorfor jeg også i perioder har siddet med i SSP som repræsentant for forvaltningen. Jeg er certificeret i, og har arbejdet med YLS-Screening, der er et screeningsværktøj til at vurdere risikoen for gentagen kriminalitet hos unge, og hvilke beskyttelsesfaktorer den enkelte unge har. YLS-Screeningen er tilsvarende det værktøj, LS-RNR, der bruges i kriminalforsorgen, dog målrettet mod børn og unge. Jeg har arbejdet i Den sociale Døgnvagt for børn og unge, hvor jeg her har været vant til at vurdere situationer og træffe beslutninger i akutte og komplekse problemstillinger. Jeg har været ansat i Tiponi siden juni 2019 (Helsingør-afdelingen) og nyder at arbejde ”hands-on” med unge, der har komplekse problemstillinger. I Tiponi er jeg glad for at vi kan arbejde konkret med borgernes ressourcer, og støtte dem i at skabe værdi for sig selv og for det samfund der omgiver dem.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland

Rikke H

Mentor

2074 7843
rh@tiponi.dk

Jeg er ansat som mentor i afdeling Midtsjælland. Jeg er uddannet socialrådgiver og har erfaring fra beskæftigelsesområdet og psykiatrien. Jeg interesserer mig for menneskers udvikling, trivsel, mentale befindende og for det helhedsorienterede sociale arbejde. Jeg arbejder ud fra en bevidsthed om at gøre det enkelte menneske til hovedaktør i eget liv. Dette i et helbredsorienteret og kognitivt perspektiv med fokus på empowerment. Min største force er en veludviklet og intakt mentaliseringsevne, som viser sig nyttig i relationsdannelsen med mennesker i udsatte positioner. Jeg ser muligheder frem for begrænsninger og er vedholden og tillidsskabende i relationen. 

Tiponi Beskæftigelse - Nordsjælland

Said

Afdelingsleder i Storkøbenhavn

2381 0068
said@tiponi.dk

Jeg er uddannet socialrådgiver og har erfaring i arbejdet med kriminalitetstruede unge. Jeg har arbejdet som frivillig gadeplansmedarbejder, brobygger i et socialt udsat boligområde i København og som støttekontaktperson. Jeg brænder for det sociale arbejde og sætter stor pris på at have mulighed for at arbejde med mennesker, som har det svært. Jeg ser udviklingspotentiale i alle mennesker; opgaven er i fællesskab at få det frem. Relations arbejde er i min optik et grundlæggende element i socialt arbejde. Jeg mener, at man med respekt og forståelse for menneskers livssituation kan danne grobund for en god og bæredygtig relation.

Tiponi Beskæftigelse - Nordsjælland

Soumia

Mentor

2075 5089
soumia@tiponi.dk

Jeg arbejder som støttekontaktperson Tiponis Botilbud og familieteam samt er mentor i Tiponifilialen. Jeg er uddannet pædagog og har de seneste seks år beskæftiget mig med unge udsatte blandt andet i indre København, hvor jeg selv er opvokset. Gennem min erfaring inden for socialt arbejde har jeg fået godt kendskab til, hvilke udfordringer de unge kan have med sig i bagagen, og hvad det indebærer at hjælpe dem videre ud i samfundet igen samt vejlede og støtte dem hen imod en bedre tilværelse. I Tiponi er jeg en del af Tiponifilialen, familieindsatsen og Tiponis Botilbud, hvor jeg altid står til rådighed for mine borgere. Som person vægter jeg at være tilgængelig og fleksibel overfor borgeren samt være vedholdende og bevare den gode, professionelle relation.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland & Storkøbenhavn

Søren

Erhvervskonsulent

22213243
sm@tiponi.dk

Som Beskæftigelseskonsulent i Tiponi er det min rolle at bygge bro mellem udsatte ledige og arbejdsmarkedet eller uddannelse. Opgaven udfører jeg i tæt samarbejde med de øvrige faggrupper i Tiponi under hensyntagen til den lediges ønsker og behov. Gennem min karriere har jeg beskæftiget mig med mennesker på alle niveauer i samfundet – først som politimand og siden som selvstændig konsulent. At hjælpe og støtte andre mennesker har altid motiveret mig. Gennem mit arbejde i Tiponi, håber jeg, at kunne gøre en forskel – alle fortjener et godt liv og arbejdsliv.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland

Stine

Mentor

2093 1929
sa@tiponi.dk

Jeg er ansat som mentor i Tiponi Midtsjælland. Er oprindelig uddannet kontorassistent i et mediebureau, men har de seneste 13 år arbejdet som mentor; med misbrugere, kriminelle og mennesker med forskellige diagnoser, herunder ADHD, autisme, borderline, depression, OCD og PTSD. Desuden også borgere med langtidsledighed og udsatte familier. For mig er det vigtigt at skabe en god relation og møde den enkelte i øjenhøjde og med respekt. Dette er grobund til forandring og udvikling. Jeg arbejder lyttende, motiverende og anerkendende og inddrager borgerne til at tage ansvar for egen udvikling, se deres ressourcer og kompetencer. Grundlæggende mener jeg, at alle har ret til et værdigt liv, og jeg drives af at guide og følge dem på deres rejse.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland & Storkøbenhavn

Syed

Indsats- og kundeansvarlig

2276 1588
sym@tiponi.dk

Jeg er uddannet pædagog med speciale i unge-pædagogik. Jeg har i mit tidligere virke arbejdet i både kommuner og med sociale boligprojekter, hvor udgangspunktet har været kriminalitetsforebyggende arbejde. Jeg har haft ansvaret for indsatserne i forskellige koordinerende roller, lavet opsøgende arbejde samt været mentor. Mit hovedfokus har altid været at arbejde med to berøringsflader – brandslukning og forebyggende arbejde. Det opsøgende arbejde, den direkte kontakt og kommunikation samt værdien i at møde mennesket, hvor det end står, er vigtige kerneværdier for mig. Det er desuden de værdier, som gør, at relationen kan udvikle sig og den udsatte unge bliver mere modtagelig i forhold til ændringer og handlemønstre ift. Identitet og dannelsesprocessen. I mit virke og indsatser bruger jeg også mig selv samt den kulturelle ballast, jeg har med i bagagen, da jeg tror på, at konkret spejling i særlige tilfælde kan relateres/sammenlignes og være et relations dannende element. Jeg har altid haft stærk interesse for at arbejde med unge på kanten og hjælpe til at gøre en forskel. Jeg følger med i den samfundsmæssige udvikling og ligeledes i nye teorier og praktiske værktøjer, som hele tiden udformes inden for feltet. Det, der virkelig motiverer mig, er, når man hjælper til at rykke de udsatte unge – ligegyldigt om det er små skridt – så længe udviklingen er positiv og retningen er hen mod et stabilt liv, uddannelse eller job.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland & Storkøbenhavn

Tina

Beskæftigelseschef

2048 6079
tc@tiponi.dk

Jeg er afdelingsleder, for vores afdeling i Midtsjælland, og har mere end 20 års erfaring indenfor socialrådgivning og beskæftigelse, hvor jeg har støttet både voksne, familier og unge til job og uddannelse. Dén erfaring bruger jeg hver dag på at støtte, vejlede, lede og udvikle mine seje kolleger i teamet. Jeg tror på, at der findes potentiale til at skabe forandring og udvikling hos alle mennesker. Jeg ønsker igennem min lange erhvervserfaring og uddannelser at være med til at opkvalificere, uddanne og støtte vores medborgere, igennem teamet, til at kunne synliggøre deres potentiale. Jeg er blandt andet uddannet indenfor rekruttering, som socialrådgiver, indenfor ledelse og psykiatrivejleder, og har bred erfaring indenfor beskæftigelsesområdet. Dette giver mig en god grobund for at motivere, rådgive, vejlede og åbne øjne for nye muligheder og udvikling af indsatser i Midtsjælland og generelt i Tiponi – hele tiden med afsæt i min viden om lovgivning og arbejdsmarkedet. Jeg har et stort og bredt arbejdsmarkedskendskab, stort kendskab til jobmarkedet samt et aktivt virksomhedsnetværk, der løbende søger arbejdskraft. Vi har i afdelingen stort fokus på virksomhedsservice, rekruttering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, sygedagpengeopfølgning, mentorforløb m.v. Og derfor sætter jeg en meget stor ære i at være en del af Tiponi, der hver dag støtter sårbare og udsatte borgere.

Tiponi Beskæftigelse - Midtsjælland & Storkøbenhavn, Tiponi Familie

Asma

Erhvervskonsulent, Familiebehandler

2089 6121
asma@tiponi.dk

Jeg hedder Asma, og jeg har tidligere arbejdet som beskæftigelseskonsulent. Nu er jeg stolt over at være en del af Tiponi Erhverv som erhvervskonsulent. Min erfaring som beskæftigelseskonsulent har givet mig en bred vifte af færdigheder og indsigt i at arbejde med mennesker og virksomheder.

 Som erhvervskonsulent er min rolle at levere professionel rådgivning og støtte til virksomheder i deres forretningsmæssige behov. Jeg bringer min tidligere erfaring og ekspertise inden for beskæftigelsesområdet til Tiponi Erhverv, og jeg er begejstret for at kunne bidrage til virksomhedernes vækst og udvikling.

 Min tilgang som erhvervskonsulent er baseret på gensidig respekt og forståelse. Jeg tror på at opbygge stærke relationer med mine klienter og forstå deres individuelle behov og udfordringer. Jeg er resultatorienteret og motiveres af at se mine klienters succes og vækst. Min fleksibilitet og strukturerede arbejdsstil hjælper mig med at håndtere forskellige opgaver og sikre effektivitet i mit arbejde som erhvervskonsulent hos Tiponi Erhverv.

Tiponi Beskæftigelse Midtsjælland & Tiponi Familie

Allan Ø

Beskæftigelseskonsulent, Mentor, Psykoterapeut, Familiebehandler, Stress coach

2521 1530
al@tiponi.dk

Jeg hedder Allan og er ansat i Tiponi som beskæftigelseskonsulent og mentor. Jeg tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske, hvor jeg hjælper med at se muligheder og perspektiver samt skabe udvikling og transformation. Jeg har fokus på at skabe en god, tryg og tillidsfuld relation med fokus på anerkendelse, respekt samt personligt lederskab. Det handler om ønsket og viljen til at tage styringen i vores liv – til at tage ansvar og opbygge den tilværelse, vi drømmer om. Jeg er uddannet Master Coach, Stress Coach, GruppeFacilitator samt Familierådgiver og Relationskompetent Leder og har tillige en cand. merc. i marketing. Jeg har oprindeligt en baggrund i tv-branchen, hvor jeg som leder gennem 13 år har indgående erfaring med udvikling og motivation hos såvel ledere og medarbejdere. Herudover har jeg arbejdet som selvstændig coach, facilitator og konsulent knap fem år, hvor jeg har arbejdet med Personligt Lederskab. Herudover har jeg de seneste år arbejdet både med beskæftigelsesområdet og som mentor, og har bl.a. også erfaring med fysiske og psykiske udfordringer.

Administration

Alaa

IT ansvarlig

2095 3168
alaa@tiponi.dk

Jeg er IT-ansvarlig i Tiponi og har otte års erfaring indenfor området. Som IT-ansvarlig har jeg med alt at gøre, der berører IT, herunder IT-drift og support til medarbejderne, udskiftning af hardware, sikkerhed, vedligeholdelse af IT-systemer og meget mere. Derudover kortlægger jeg og analyserer arbejdsgange og processer, og identificerer områder, der kan optimeres. Jeg hjælper også med at afklare vores borgeres IT-kompetencer og anbefaler rette vej ind i IT-branchen.

Administration

Cecilie

Kommunikationskonsulent

2097 0971
cecilie@tiponi.dk

Administration

Lone

Regnskabsmedarbejder

2098 5442
lone@tiponi.dk

Min primære opgave er registrering af forløb og fremsendelse af kontrakter. Jeg har en bred administrativ erfaring indenfor forskellige brancher. Det er meget spændende at være del af en virksomhed som konstant udvikler sig og jeg finder stor motivation i at arbejde for en virksomhed som hjælper udsatte mennesker.

Administration

Younes

Udviklingskonsulent

8171 5797
younes@tiponi.dk

Jeg er udviklingschef i Tiponi og har mange års erfaring i at arbejde med unge, der har begået ekstrem og personfarlig kriminalitet. Jeg har tidligere deltaget i udviklingsarbejdet i Projekt ”Tæt på familien” i Københavns Kommune og i Tiponi anvender vi  de samme metoder i udviklingsarbejdet med de unge og deres familier. Derudover arbejder vi ud fra den eksistentielle videnskabsteori mixet med andre teorier og metoder f.eks. vredeshåndtering, konfliktcoaching, mentalisering, NVR (non violent resistance) m.fl.  Jeg er født og opvokset på Indre Nørrebro og har set bandekulturen starte og udvikle sig gennem årene. Min multikulturelle baggrund og opvækst bruger jeg i mit daglige arbejde i måden jeg møder og står sammen med de unge i deres hverdagsudfordringer og problematikker i det kriminelle miljø.

Ledelse

Frederik K

Økonomichef

2856 2999
fk@tiponi.dk

Ledelse

Joelle

HR & udviklingschef

2296 7785
joelle@tiponi.dk

I Tiponi har jeg det overordnede ansvar for HR og forretningsudvikling. Jeg udvikler og implementerer HR-strategier og initiativer med henblik på at skabe og vedligeholde en virksomhedskultur med høj trivsel, udvikling, engagement og performance hos medarbejderne. Jeg agerer også sparringspartner for ledelsesteamet. Jeg driver, udvælger, vurderer og definerer rammerne for Tiponis overordnede strategiske udviklingsprojekter, og det på baggrund af indsamling og analyse af nødvendige data i forhold til Tiponis forretnings- og vækstpotentiale. Jeg har arbejdet med ledelse og forretningsudvikling indenfor beskæftigelsesområdet siden 2015. Det er mig en ære at være en del af Tiponi, hvor faglighed, tillid, kvalitet og visionær tænkning er fundamentet for at støtte sårbare og udsatte mennesker.

Ledelse

Tine

Kommunikationschef

5179 2633
tkk@tiponi.dk

Ledelse

Peter

Adm. Direktør for Botilbud og Rehab

5190 4095
peter@tiponi.dk

Jeg er Direktør for Tiponis Botilbud, hvor vi tilbyder borgere indkvartering i § 107 lejligheder. Tiponi køber passende 1-værelses lejligheder og tilbyder dem til borgere, der i en kortere eller længere periode har behov for pædagogisk tilsyn og evt. andre hjælpeforanstaltninger. Vi tilbyder også §85-tilsyn.  Derudover varetager jeg mentoropgaver og står for større indkøb til Tiponis drift. Jeg er uddannet finansøkonom og i gang med uddannelsen ”Diplom i ledelse”.

Ledelse

Stine A

Adm. Direktør for Beskæftigelse og Familie

3148 6040
stine@tiponi.dk

Jeg arbejder som projektleder i Tiponi Familie og har ansvaret for at udvikle og implementere nye initiativer på familieområdet. Jeg er oprindelig uddannet inden for HR, men har sidenhen videreuddannet mig til Familie- og psykoterapeut ved Blackbird Institute. Jeg brænder særligt for at understøtte forældre i at være til stede i livet som hele mennesker samtidig med at de har øje for og værner om deres børns følelsesliv og udvikling.

Scroll to Top