Banner_virksomhedtop_tiponi

Voksenlærling

Ansættelse af voksenlærling

I Tiponi lægger vi stor vægt på at skabe en varig og konstruktiv forandring for ledige. Rigtig mange af dem, vi har i forløb, ønsker sig en uddannelse. Derfor er det et vigtigt element i vores arbejde med at bygge bro mellem de ledige og erhvervs- livet at støtte til at etablere uddannelsesaftaler

  • også til ledige over 25 år.

Praktik som afsæt til uddannelse

Det er ikke et krav, men kan ofte være en god idé at etablere en virksomhedspraktik, før virksomhe- den etablerer en regulær uddannelsesaftale med en ledig over 25. Gennem praktikken kan begge parter lære hinanden at kende, og ledige, som er usikre i deres uddannelsesvalg, kan blive helt afklaret med, om branchen er den rigtige.

For yderligere information, se faktaarket om Virksomhedspraktik.

Før I kan få en voksenlærling skal jeres virksomhed godkendes til at uddanne. Det sker på www.vitas.dk.

Hvis I ikke tidligere har haft en voksenlærling an- sat, skal I som første skridt kontakte en relevant erhvervsskole for at få virksomheden godkendt til at have lærlinge. I kan søge om oprettelse af vok- senlæreplads på www.vitas.dk.

Når I ansætter en voksenlærling, skal virksom- heden udbetale løn svarende til fagets overens- komstmæssige mindsteløn for ufaglærte. I kan få tilskud til lønnen – der er dog en række betingel- ser, som skal være opfyldt. Personen I ønsker at indgå en uddannelsesaftale med:

  • Skal være ledig eller i arbejde som ufaglært.
  • Må ikke have været ordinært ansat i jeres virk- somhed inden for de seneste seks måneder.
  • Må gerne have været tilknyttet virksomheden som virksomhedspraktikant forud for uddannel- sesaftalen.

Tilskuddet afhænger af, om lærlingen er faglært eller ufaglært, ledig eller i beskæftigelse, længden af ledighedsperioden, eventuelt forældet uddannelse, uddannelsesønske og mangel på arbejdskraft. Virksomheden kan kun få tilskud til lønnen i praktikperioden.

Fordelen ved en voksenlærling

Fordelen ved at ansætte en voksenlærling er, at I får en medarbejder, som er erfaren og engageret. Mennesker, der er i forløb hos Tiponi, har ekstra brug for, at der er en arbejdsgiver, som tror på dem. Du og dine medarbejdere kan gøre en afgø- rende forskel ved at hjælpe en udsat medborger til at styrke sine kvalifikationer og derigennem for- bedre sine fremtidsmuligheder.

Scroll to Top