Medarbejdere

Ledelse

Helle
Adm. Direktør
Efter en lang karriere i politiet, hvor jeg har stiftet bekendtskab med borgere fra alle samfundslag, vil mit ”drive” altid være rettet mod de svageste i samfundet. I Tiponi har jeg samlet et unikt hold af ildsjæle, hvor vi hver dag arbejder for at støtte sårbare og udsatte medborgere. Med støtte og en hånd i ryggen arbejder vi for at vores borgere får mulighed for, bid for bid, at opbygge den tilværelse, de drømmer om. I Tiponi har vi udviklet en række indsatser og forløb, der tager udgangspunkt i eksistentialismen og i, at vi alle er lige meget værd, at vi alle har friheden til at træffe vores egne valg med de konsekvenser, der følger heraf, og at vi selv må skabe meningen med tilværelsen. Undervejs i mine 28 år i politiet har jeg taget en del efteruddannelser, blandt andet en 4-årig uddannelse som psykoterapeut, en diplomuddannelse i ledelse og HR, samt en projektlederuddannelse.
Profil
Younes
Udviklingschef
Jeg er udviklingschef i Tiponi og har mange års erfaring i at arbejde med unge, der har begået ekstrem og personfarlig kriminalitet. Jeg har tidligere deltaget i udviklingsarbejdet i Projekt ”Tæt på familien” i Københavns Kommune og i Tiponi anvender vi  de samme metoder i udviklingsarbejdet med de unge og deres familier. Derudover arbejder vi ud fra den eksistentielle videnskabsteori mixet med andre teorier og metoder f.eks. vredeshåndtering, konfliktcoaching, mentalisering, NVR (non violent resistance) m.fl.  Jeg er født og opvokset på Indre Nørrebro og har set bandekulturen starte og udvikle sig gennem årene. Min multikulturelle baggrund og opvækst bruger jeg i mit daglige arbejde i måden jeg møder og står sammen med de unge i deres hverdagsudfordringer og problematikker i det kriminelle miljø. 
Profil
Peter
Adm. direktør for Botilbud og Rehab
Jeg er Direktør for Tiponis Botilbud, hvor vi tilbyder borgere indkvartering i § 107 lejligheder. Tiponi køber passende 1-værelses lejligheder og tilbyder dem til borgere, der i en kortere eller længere periode har behov for pædagogisk tilsyn og evt. andre hjælpeforanstaltninger. Vi tilbyder også §85-tilsyn.  Derudover varetager jeg mentoropgaver og står for større indkøb til Tiponis drift. Jeg er uddannet finansøkonom og i gang med uddannelsen ”Diplom i ledelse”. 
Profil
Brian
Økonomichef
Jeg er økonomiansvarlig i Tiponi og har mere end 35 års erfaring som privat- og erhvervsrådgiver i forskellige banker. Jeg har taget bankskoler og kurser og har en merkonom i finansiering Jeg har været glad for skiftet, da jeg synes, Tiponi har gang i mange spændende projekter, som det er udfordrende at skulle forholde sig  økonomisk rådgivningsmæssigt til. 
Profil
Thomas
Kvalitetschef
Som kvalitetschef er min vigtigste opgave at understøtte alle medarbejdere i Tiponi til at udleve høj faglighed og professionalisme.  Jeg er uddannet cand. com. Og har i det meste af mit arbejdsliv arbejdet med organisationsudvikling, forandringsledelse, projekt- og procesledelse, arbejdsgangsoptimering med henblik på effektivitet og reducering af ”spild”. Jeg har ansvaret for, at Tiponi lever op til de aftaler og forpligtelser med kommuner og borgere, som vi har indgået og for at skabe de bedste administrative arbejdsgange mellem Tiponis medarbejdere og vores samarbejdspartnere. Nye og relevante samarbejdsrelationer er altid interessante. Tag fat i mig, hvis du har en skæv ide; måske er det sammensætningen af netop dig og Tiponi, der kan skabe en helt ny måde at betragte og videreudvikle arbejdet med Tiponis målgruppe. 
Profil
Tine
Kommunikationschef
Jeg er ansvarlig for al kommunikation og markedsføring i Tiponi. Herunder også alle pressehenvendelser. Jeg har altid arbejdet med intern og ekstern kommunikation, og er erfaren i at omsætte overordnet forretningsstrategi og mål til kommunikationsstrategi og handlingsplaner. Tiponis høje faglighed og indgående kendskab til vores borgere og de miljøer de færdes i gør, at vi hver dag hjælper rigtigt mange i beskæftigelse. Vi deler gerne vores store viden og erfaring på området, så tag endelig fat i mig, hvis du har brug for en faglig stærk oplægsholder, fakta eller case til en artikel eller noget helt tredje. 
Profil
Joelle
Konstitueret HR-chef
Som ledelseskonsulent i Tiponi er jeg overordnet ansvarlig for udbudssøgningen, understøtter Tiponis fortsatte organisatoriske udvikling samt Tiponis stabsfunktioner som kvalitetssikring og kommunikation. Jeg brænder for at effektivisere processer og skabe mærkbare resultater på tværs af hele organisationen. Derfor er jeg en del af et team, hvis fornemmeste rolle er at hæve Tiponis daglige kvalitet og professionalisere organisationen yderligere. Dette gør vi bl.a. ved at videndele og synliggøre effekterne af Tiponis indsats. Denne viden anvendes til intern kvalitetssikring og videreudvikling samt eksternt til vores samarbejdspartnere. Jeg har opnået erfaring med procesoptimering og ledelse indenfor beskæftigelsesområdet siden 2015, og ser det som en ære at være en del af en organisation som Tiponi, hvor faglighed, tillid og kvalitet er fundamentet for at støtte sårbare og udsatte mennesker.
Profil

Vores team

Abdelkarim
Mentor
Mit navn er Abdelkarim og jeg arbejder som mentor og underviser i Tiponi. Jeg er uddannet sociolog og har stor passion for at understøtte, motivere og vejlede udsatte borgere, der gennemgår svære perioder samt komplekse problemstillinger i deres liv. Dette fokus har været et gennemgående tema i det arbejde, jeg har lavet i løbet af de sidste 14 år. Mit arbejde har resulteret i, at jeg har oparbejdet brede rådgivningskompetencer og mæglingsstrategier, som bl.a. dækker mentorarbejde, rådgivning, uddannelsesvejledning, familierådgivning. Min akademiske baggrund funderer mit arbejde i et alsidigt og bredt kendskab til samspillet mellem mennesker og samfund, herunder særligt den betydning som forskellige minoritet- og kulturbaggrunde har på dette samspil. Jeg har arbejdet sociologisk med forskellige former for social udsathed, marginalisering, afhængighed samt gade- og ungdomskultur. Derudover har jeg arbejdet teoretisk og praktisk med mentalisering og tilknytningsforhold. Det har givet mig god indsigt i mennesker, der har mange forskellige typer psykologiske såvel som sociale udfordringer. Jeg er selv barn af forældre med baggrund i henholdsvis Polen og Marokko. Så man kan sige, at udviklingen af mine færdigheder indenfor interkulturel forståelse, rådgivning samt kendskab til vidt forskellige livsvilkår har næsten ligget i kortene.
Profil
Ahmet
Mentor
Jeg er udlært smed samt uddannet akademisk ungdomspædagog. Jeg er mentor i Tiponis udekørende Gadefilial. Jeg har tidligere arbejdet som opsøgende gadeplansmedarbejder samt støttekontaktsperson. Min erfaring fra mit tidligere arbejde har lært mig at for at skabe en helhedsorienteret forandring hos udsatte borger. Jeg mener, det er det essentielt, at indsatsen overfor målgruppen foregår både på individ- og fælleskabsniveauet. Tiponi arbejder efter samme princip, og derfor er denne organisation et match for mig.Min force ligger i at hjælpe borgerne med at styrke deres resiliens samt give dem et refleksionsrum, som forhåbentlig er med til at sætte gang i nogle personlige forandringer.
Profil
Alaa
IT ansvarlig
Kommer
Profil
Ali
Teamleder og mentor
Jeg hedder Ali og er uddannet socialrådgiver. Jeg har tidligere arbejdet i Kriminalforsorgen hvor jeg har beskæftiget mig med en bred gruppe af udsatte borgere. I Kriminalforsorgen havde jeg til opgave, at fører tilsyn med borgere, som var prøveløsladte, betinget dømte, samfundstjenestedømte og behandlingsdømte. Herunder havde jeg til opgave, at iværksætte og kontrollere de vilkår der var fastsat ved en evt. dom eller i forbindelse med en prøveløsladelse, Såsom vilkår om narkobehandling, alkoholbehandling eller psykiatriskbehandling. I tilsynsarbejdets havde jeg til formål, at støtte og motivere borgerne til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse, blandt andet ved at udarbejde risiko og behovsvurderinger (LS/RNR), udarbejde handleplaner til brug af tilsynet, samt gennemføre intensive tilsynsforløb (MOSAIK) med den målgruppe som enten lå i mellem, høj eller meget høj risiko for tilbagefald til kriminalitet. Jeg har erfaret, at man med tillidsfulde relationer kan skabe positive forandringer hos borgeren – for uden et tillidsfuldt forhold, sker der ingen forandring. Derfor er det min holdning, at det er altafgørende med en holdbar og gennemgående kontakt, som baserer på respekt, anerkendelse, ligeværdighed, engagement og fokus på borgerens ressourcer for, at opnå en prosocial udvikling hos den enkelte.
Profil
Ali C
Projektleder Aarhus
Kommer
Profil
Amal
Socialrådgiverpraktikant
Profil
Annie
Støttekontaktperson
Jeg arbejder som støttekontaktperson i Tiponis botilbud, hvor vi støtter unge til en selvstændig tilværelse i egen bolig. Jeg er uddannet socialrådgiver og har på forskellig måde arbejdet med de allermest udsatte målgrupper i hele mit arbejdsliv. Både som myndighedssagsbehandler i børn- og familieafdelinger samt på kontanthjælpsområdet, som kontaktperson i behandlingstilbud for voksne stofmisbrugere og som kontaktperson på forsorgshjem for hjemløse. Det der giver mig energi i mit arbejde, er at indgå i relationer til andre mennesker, også selvom det kan være vanskeligt. Jeg tror altid på det gode i den enkelte og har nemt ved at få øje på muligheder for forandring og understøtte dette i praksis.
Profil
Andreas
Støttekontaktperson
Jeg interesserer mig for mennesker, deres liv, baggrund og bevæggrunde for at handle på bestemte måder. Jeg møder mennesker i øjenhøjde og min ambition er, at min arbejdsindsats kan gøre en positiv forskel for de borgere, jeg arbejder med.
Profil
Ann
Psykolog
Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. I en årrække var jeg tilknyttet Statsfængslet i Vridsløselille og min evne til at skabe tillidsbaserede relationer blev her udviklet igennem arbejdet med de indsatte for hvem mistillid er et bærende element. Herefter var jeg ansat 5 år i Settlementet Askovgården hvorefter jeg valgte at blive selvstændig. Jeg er tilknyttet Tiponi som konsulent. I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i, at mennesker besidder udviklingspotentiale og ressourcer, som kan være skjult for dem selv grundet de opvækstbetingelser, de har haft. I mit arbejde forsøger jeg at hjælpe klienten til at (gen)opdage de ressourcer og nuancer, de råder over. Ud over mit arbejde med udsatte borgere har jeg en del undervisnings- og foredragsopgaver.
Profil
Avianna
Mentor
Jeg er uddannet pædagog og har erfaring fra opholdssteder og behandlingshjem . Herudover har jeg arbejdet som sagsbehandler i Slagelse Ungehus, hvor jeg blandt andet har haft ansvaret for koordinering af handleplaner mellem Kriminalforsorgen og kommune. Jeg har i den henseende fået bred indsigt i arbejdsgange og i hvilke muligheder, der er lovgivningsmæssigt og tilbudsmæssigt. Jeg har taget mange kurser og en coachuddannelse igennem mit snart 20 år lange arbejdsliv med mennesker. Jeg arbejder ud fra en eksistentialistisk tankegang, og har altid interesseret mig for psykologi, filosofi og forskellige religioner. Jeg værdsætter at kunne få lov til at hjælpe mennesker med at opnå konkrete fremskridt på både de indre og de ydre planer. I mit samvær med de unge bruger jeg en positiv tankegang, humor, indlevelse og empati. Jeg mener, at det vigtigste i relationen er ægte nærhed i samtalen, når et menneske skal finde sin egen vej og mening med livet.
Profil
Benedikte
Regnskabsmedarbejder
Efter 7 år i jobcenterregi på beskæftigelsesområdet har jeg fået erfaring med og viden for, hvad borgernes behov er. Jeg har siddet på ungeområdet med forskellige målgrupper og oplevet både deres ressourcer og udfordringer. For mig betyder udvikling og innovation alt. Det er vigtigt for mig at understøtte, at Tiponi udvikler sig med samfundet, jobcentrene og borgerne. Udviklingen er fundamentet for en sikker og god drift. Jeg er konstant opmærksom på alle nye tiltag, forskningsrapporter og lovkrav som sikrer, at vi får en stærk og opdateret virksomhed. Med Tiponis faglige DNA og det høje faglige niveau, vil jeg gerne være med til at gøre Tiponi endnu stærkere i de kommende år og være med til at gøre Tiponi som en tillidsfuld og stabil samarbejdspartner for jobcentrene.
Profil
Bronwen
Familiebehandler
Kommer
Profil
Casper
Mentor
Jeg er uddannet socialrådgiver og har tidligere arbejdet som myndighedsperson i et Jobcenter, hvor mit arbejdsområde var sygedagpenge og ressourceforløb. Gennem arbejdet som koordinerende sagsbehandler har jeg arbejdet sammen med mange forskellige mennesker og afdelinger i både det private og offentlige, hvilket har givet mig en grundlæggende forståelse for arbejdsgange og systemer i blandt andet jobcentre og sundhedsvæsnet. Denne viden og indsigt tager jeg med mig i arbejdet med borgere tilknyttet Tiponi. Jeg har altid specielt interesseret mig for unge kriminelle og disse miljøer, da mange unge mennesker er havnet i kriminalitet og en negativ løbebane, uden selv at have overblikket over, hvordan de kommer ud af dette igen. Jeg har altid haft et mål om at arbejde med socialt udsatte mennesker, da jeg brænder for at give disse mennesker bedre muligheder for en god fremtid, end de har i forvejen. Jeg mener, at alle mennesker fortjener en chance for at få udnyttet deres fulde potentiale. Potentialet er ofte langt større, end personerne selv er klar over og kan ofte udvindes gennem en god relation til en fast støtte. Jeg er glad for og stolt af, at være en del af Tiponis fællesskab, hvor der er samlet mange forskellige personligheder, der alle brænder for at hjælpe udsatte mennesker.
Profil
Cecilia
Familiebehandler
Jeg er familiebehandler og støttekontaktperson i Tiponi. Jeg er uddannet socialpædagog og har de sidste 10 år arbejdet med børn i vuggestue og børnehavealderen, og har flere års erfaring fra botilbud for voksne mennesker med diagnoser indenfor autismespektret. Jeg har flere års erfaring med at strukturere en tryg hverdag for mennesker med diagnoser, og jeg har derigennem fået indsigt i vigtigheden af den tætte relation, for at give plads til udvikling i trygge, forudsigelige rammer. I mit arbejde som socialpædagog har nærvær og tryghed været afgørende for relationen til familien og barnets trivsel og udvikling. Personlighed udvikles hele livet igennem og skabes i de relationer vi befinder os i. Jeg er engageret og målrettet i mit arbejde som familiebehandler, og jeg mener, at det er i hverdagens situationer at pædagogisk arbejde udfolder sig. Jeg er nysgerrig på hele familiens samliv, trivsel, rutiner og kommunikation med fokus på at genskabe det gode familieliv. Som familiebehandler fokuserer jeg på at være empatisk og nærværende, og bestræber mig på at se hele familiens behov. Jeg brænder for at hjælpe børn og familier til en bedre hverdag, med mere overskud og fokus på det som fungerer.
Profil
Charlotte
Familiebehandler
Kommer
Profil
Claus
Støttekontaktperson
Jeg brænder for at gøre en forskel for udsatte unge og motiveres af at se dm vokse. Jeg tror på, at det er i relationen mellem mennesker, at forandringer kan skabes og at motiverende samtaler kan sætte nye mål og retning. Som mentor i Tiponi glæder jeg mig hver dag over at skulle møde disse unge mennesker.
Profil
Esther
Psykologpraktikant
Profil
Ewelina
Underviser
Jeg er underviser i Tiponi. Jeg er uddannet kognitiv psykoterapeut og har gennem de seneste år arbejdet som kognitiv coach/behandler samt i psykiatrisk regi som mentor. Oprindeligt er jeg uddannet cand.mag. i historie og filosofi med speciale i etik, og inddrager derfor gerne forskellige tilgange på tværs af mine fag i undervisningen på Sidewalk i Tiponi. Gennem konkrete kognitive værktøjer og evolutionære psykologiske forklaringsmodeller samt psykoedukation skaber jeg i fællesskab med vores borgere en forståelse for egne symptomer og selvopfattelse. Med fokus på positiv, støttende og motiverende samtale, møder jeg borgerne der hvor de er med medfølelse. Jeg er særligt optaget af at forstærke den enkeltes motivation og tro på sig selv, og vægter relationsarbejdet højt.
Profil
Flemming
Virksomhedskonsulent
kommer
Profil
Frank
Mentor
kommer
Profil
Frederik
Mentor
kommer
Profil
Gitte
Familiebehandler
Profil
Hasan
Mentor
Jeg har i en årrække, som mentor og kontaktperson, beskæftiget mig med unge med ”gade-orienteret” adfærd. Kernen for mig i et velfungerende forløb med en kriminalitetstruet ung er over tid at opbygge en sund og tillidsfuld relation til borgeren, der baserer sig på ligeværdighed og nysgerrighed. Jeg sætter rammerne og er en ”buffer” i forhold til f.eks. borgerens kommune. Min mellemøstlige baggrund og min opvækst på Nørrebro er et nyttigt redskab i mit arbejde i Tiponi. Jeg har et naturligt indblik i og viden om udfordringen ved at interagere i det danske samfund som en person af anden etnisk herkomst end dansk. På baggrund af min opvækst i et socialt udsat område kan jeg tale de unges sprog og har en almen forståelse for deres daglige problemer. Det er motiverende og glædeligt for mig at kunne bidrage til en sund integrationsproces og hjælpe borgeren med at sørge for, at han finder sin rette plads i det danske samfund.
Profil
Hassan
Teamleder og mentor
Jeg er uddannet socialrådgiver og har tidligere arbejdet i Kriminalforsorgen, hvor mine opgaver bestod i at føre tilsyn med borgere, der var prøveløsladte, betinget dømte, samfundstjeneste dømte og behandlingsdømte. I tilsynsarbejdet i Kriminalforsorgen – som i mit arbejde med borgere i Tiponi støtter og motiverer jeg borgere til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse. Jeg udarbejder i den forbindelse risiko- og behovsvurderinger (LS/RNR). Jeg har erfaret, at man med tillidsfulde relationer kan skabe positive forandringer hos borgeren. Respekt, anerkendelse, ligeværdighed, engagement og fokus på ressourcerne i borgeren er nøgleord for mig i det sociale arbejde.
Profil
Jan
Beskæftigelseskonsulent
Jeg er ansat i Tiponi som beskæftigelseskonsulent. Mine primære opgaver er at hjælpe borgere videre i livet med enten job eller uddannelse. Altid tilpasset det sted i livet, de er lige nu, og i den retning de ønsker at gå. Jeg har arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet siden 2004, og gennem årene mødt utrolig mange forskellige mennesker, som jeg har kunnet hjælpe videre. Med erfaringer både fra det private og det kommunale system, føler jeg mig godt klædt på til alle slags opgaver. Jeg har oparbejdet et stort netværk af virksomheder, som gerne giver plads til borgere der vil videre. I mine øjne er der plads til alle. Vi skal bare finde den.
Profil
Jacques
Beskæftigelseskonsulent
Som virksomhedskonsulent hos Tiponi,  er jeg med til at gøre en forskel for de mennesker som har behov for en hjælpende hånd i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet. Jeg er resultatorienteret, og sætter en ære i kvaliteten i mit arbejde med hensyn til at hjælpe mennesker med at komme i mål med deres job- og uddannelsesønsker. Min tilgang til arbejdet med borgerne i Tiponi er; relations arbejde, humor og empati. Jeg har tidligere arbejdet med personalerekruttering, hvilket giver mig gode forudsætninger for at etablere hensigtsmæssige møder mellem ledige borgere og virksomheder, der mangler arbejdskraft.
Profil
Jacob
Mentor
Jeg er uddannet socialpædagog og har løbende efteruddannet mig i kommunikation og samtalemetoder, psykiatri og indsatsformer, samt i mentorfunktionen. Jeg har arbejdet med unge, der har problematisk brug af rusmidler. Jeg har arbejdet på akutinstitutioner og opholdssteder for unge, samt i socialpsykiatrien, hvor omdrejningspunktet var sundhedsfremme f.eks. gennem fysiske aktiviteter, ernæring og madlavning. De seneste år har jeg arbejdet som mentor i Jobcentret, hvorfra jeg har solid erfaring indenfor beskæftigelsesområdet. I Tiponi er det et privilegium at få lov at støtte borgere, der er på vej mod uddannelse/job.
Profil
Jasmin
Mentor
Kommer
Profil
Jesper E.
Mentor
Jeg har arbejdet som boligrådgiver for Københavns Kommune. Jeg var kommunens ”brandslukker, og havde her til opgave fastholde borgere i egen bolig. Derudover har jeg arbejdet som vikar på et psykiatrisk botilbud i 10 år. Jeg har et ”stort” forebyggende hjerte og brænder for det præventive arbejde. Af samme årsag brænder jeg for relations opbygningen mellem mennesker, og jeg er af den overbevisning, at det er i relationen, at forandringen sker. Jeg er anerkendende og møder mennesker i øjenhøjde. Tiponi har de rette visioner og værdier, som jeg selv vægter højt. Jeg er derfor både stolt og glad for at være en del af Tiponi´s Gadefilial.
Profil
Jesper P.
Mentor
Jeg har på forskellig vis arbejdet med mennesker hele mit arbejdsliv, og jeg sætter en ære i at møde mennesket præcist dér, hvor mennesket er. Jeg interesserer mig for andre kulturer end den danske og har fra mit private liv såvel som fra mit arbejdsliv erfaring med kulturforståelse- og formidling. Jeg har fra blandt andet set bandekulturen vokse og erfaret, hvordan udsatte unge bliver draget ind i et miljø, de på sigt ikke nødvendigvis ønsker at være i. I mit arbejde er jeg realistisk og tager et skridt ad gangen. Jeg skaber rammerne og er målrettet, så borgeren har en oplevelse af at få støtte samtidig med at mål opfyldes. Jeg har et positivt livssyn og en nysgerrig tilgang til andre mennesker. Formålet med mit arbejde er at finde ind til de værdier, de borgere jeg arbejder med har og så arbejde henimod realiseringen af disse mål. Det kan være drømmen om en uddannelse, et bestemt job, at stoppe med et misbrug eller at komme ud af en bande uden efterfølgende repressalier og dermed få mulighed for at opbygge en mere almindelig og sund tilværelse. Relationen, respekten og den gensidige tillid er altafgørende for, at borgeren kan arbejde med realisering af lige bestemt de drømme, han eller hun har for sit liv. Tiponis filosofi og min interesse for udvikling og relations arbejde går hånd i hånd.
Profil
Kaspar
Bogholder
Kommer
Profil
Katja
Mentor
Jeg interesserer mig for menneskets psykologi og adfærd og den kompleksitet, der forbinder dem. Denne interesse samt min personlige udvikling har naturligt ført mig i retning af arbejde med mennesker. Særligt har de mest udsatte, ”anderledes” og mest sårbare tændt mit drive. Jeg arbejder vedholdende, kreativt og innovativt ud fra devisen, at alle mennesker har ret til et godt liv også de, der ikke fik de bedste vilkår, kærlighed og robusthed i vuggegave. Med den rette støtte i form af nærværende relationer, undervisning og evt. behandling er det min erfaring, at det over tid er muligt at eliminere kaosfølelse, selvskadende adfærd, misbrug m.v. og opnå integritet og selvforståelse. Herfra bliver det muligt på en bedre måde at finde sin vej i livet. Jeg er uddannet pædagog og organisk psykoterapeut. Min måde at arbejde på er at være iderig og tænke ud af boksen.
Profil
Katrine
Faglig koordinator
Jeg er faglig koordinator i Gadefilialen. Jeg er uddannet Cand. Mag i religionssociolog med tilvalgs- og enkeltfag inden for det kriminologiske område. Jeg har stor interesse i og forståelse for samfundsforhold – særligt det kriminologiske felt. Jeg har mange års erfaring inden for beskæftigelsesområdet, hvor jeg har været myndighedssagsbehandler primært for borgere med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede og sårbare borgere samt siddet i satellitter i udvalgte boligområder i København. Derudover har jeg arbejdet i et forebyggelsescenter på sundhedsområdet, hvor jeg havde fokus på ulighed i sundhed. Jeg har kendskab til systemets rolle i forhold til målgruppen, og har erfaringer med forskellige reaktioner på dette. Jeg synes, det er vigtigt at have forståelse for, hvor det enkelte menneske kommer fra, og forsøge at støtte den enkelte til at tage ansvar for eget liv og være med til at skabe mening og en positiv forandring.
Profil
Khalid
Mentor
Jeg hedder Khalid og jeg er uddannet cand. Mag i Pædagogik. Jeg er pt. i gang med at tage en familiebehandleruddannelse. Jeg har tidligere beskæftiget mig med en række socialpædagogiske projekter indlands og udlands. Jeg har de seneste år været beskæftiget inden for specialpædagogikken samt været pædagogisk konsulent primært som familiebehandler og kontaktperson. Min passion er at hjælpe mennesker og møde dem i deres ståsted, samt give dem redskaber til at være selvhjulpne. Min filosofi er, at alle mennesker besidder ressourcer, som kan bidrage til gode samfundsværdier. For mig handler det om at finde den enkeltes ressourcer og udvikle deres kompetencer. Jeg arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang, hvor jeg prøver at finde den intrinsiske motivation frem i mennesket og være optimistisk i at nå målet. Personligt brænder jeg for at gøre en forskel i det sociale arbejde. Jeg bruger min person og interkulturelle forståelse til at navigere i det sociale arbejde.
Profil
Kenneth
Mentor
Jeg er uddannet akademisk ungdomspædagog.  Jeg har i mange år arbejdet  som opsøgende gadeplansmedarbejder med kriminalitetstruede unge og deres familier på Indre Nørrebro. Jeg fungerede som konfliktmægler, tryghedsmedarbejder, skoleungerådgiver og kontaktperson. Mit arbejde på Indre Nørrebro har givet mig indsigt i hvordan et lokalsamfund fungerer på forskellige niveauer, kulturforskelle, samt socialt udsatte unge og deres udfordringer. Relationen er grundelementet i socialt arbejde; derfor lægger jeg vægt på anerkendelse, respekt og forståelse. Jeg er glad for at være en del af Tiponi, hvor jeg er en del af et større fællesskab, der deler de samme værdier. 
Profil
Lars C
Familiebehandler
kommer
Profil
Lars
Teamleder og Mentor
Jeg er uddannet i Forsvaret, hvor jeg har gjort tjeneste i mere end 20 år. Jeg har været udstationeret 5 gange i bl.a. Irak og Afghanistan, hvilket har givet mig en bred kultur- og religionsforståelse. I min tid i Forsvaret har jeg haft kontakt med et bredt udsnit af unge mennesker med forskellige baggrunde og udfordringer. Jeg har udviklet og guidet disse mennesker gennem deres tid i forsvaret – det har givet mig erfaring og menneske kendskab, som jeg har taget med mig i jobbet som mentor i Tiponi. Jeg tror på, at der er noget godt i alle mennesker. Med tålmodighed og vedholdende støtte er det min hensigt at hjælpe unge mennesker, der er i forløb i Tiponi til et bedre liv.
Profil
Linda
Socialrådgiver & Mentor
Jeg arbejder som mentor og myndighedsrådgiver i Tiponifilialen. Jeg er uddannet socialrådgiver. Jeg har igennem mange år arbejdet med beskæftigelsesområdet samt børne- og ungeområdet, og har derfor stor erfaring i arbejdet med LAB og SEL. Jeg har før Tiponi arbejdet i et jobcenter, hvor jeg i en årrække udelukkende har arbejdet med udadreagerende borgere, borgere med tilknytning til det kriminelle miljø eller borgere, der har lagt kriminaliteten bag sig. For mig er det vigtigt, at jeg kan få skabt en god relation til borgeren, da jeg tror på, at hvis et menneske mødes med respekt og anerkendelse, og føler sig set og hørt, så kan man også skabe en positiv forandring.
Profil
Lisbeth
Praktikant
Jeg er praktikant i Tiponi de næste 3,5 måned, hvor jeg skal være i lidt forskellige afdelinger i Tiponi. Til dagligt læser jeg psykologi på Københavns Universitet, og om et år er jeg færdiguddannet psykolog. Derefter drømmer jeg om at arbejde indenfor det kriminalpræventive område. Tidligere har jeg arbejdet indenfor spiseforstyrrelsesområdet og med udsatte og ensomme unge. Jeg brænder for at arbejde helhedsorienteret med det enkelte menneske i håb om at afdække de ressourcer og muligheder et hvert menneske bærer med sig. Særligt interesserer jeg mig for den systemisk-narrative metode, hvor det enkelte individ aldrig forstås isoleret fra de kontekster de har begået/begår sig i.
Profil
Lone
Regnskabsmedarbejder
Min primære opgave er registrering af forløb og fremsendelse af kontrakter. Jeg har en bred administrativ erfaring indenfor forskellige brancher. Det er meget spændende at være del af en virksomhed som konstant udvikler sig og jeg finder stor motivation i at arbejde for en virksomhed som hjælper udsatte mennesker.
Profil
Lærke
Beskæftigelseskonsulent
Som beskæftigelseskonsulent hos Tiponi kan jeg i tæt samarbejde med vores medborgere skabe forandring og udvikling, samt gode forudsætninger for en bæredygtig fremtid. Det handler for mig om at bygge broen til nye, sunde netværk og relationer gennem en beskæftigelsesrettet indsats. Alle har ret til en uddannelse, et arbejde og en plads i vores i samfund. Jeg har tidligere arbejdet som HR- & CSR-konsulent med fokus på at danne bro mellem virksomheder og borgere, der har brug for hjælp og støtte til afkode og formidle vejen til uddannelse og/eller beskæftigelse. Det er vigtigt for mig, at vi som individer og individer i et samfund, forstår og anerkender, at vi ikke alle er ens. Vi har derfor ikke samme baggrund, forudsætninger eller værktøjskasser med, til at begå os i de overordnede konventionelle normer, men vi har alle har noget at byde på og et ønske om at kunne bidrage – hver og én. Jeg er uddannet Cand. Comm. med en tværfaglig kandidatoverbygning i virksomhedsstudier. Min uddannelsesmæssige baggrund danner rammen for min faglige indsigt i virksomheders infrastruktur, udfordringer og muligheder i forhold til de omkringliggende samfundsmæssige strukturer. Min kommunikationsbaggrund danner mit formidlingsperspektiv i målet om at opkvalificere, uddanne og støtte vores medborgere til at kunne synliggøre deres potentiale. Det er mit primære mål at bygge bro mellem virksomheder og borgere med fokus på at skabe et stærkt netværk og samarbejde om bæredygtighed, menneskelige ressourcer og relationelle værdier.
Profil
Madison
Familiebehandler
Profil
Mads
Mentor
Jeg har mange års erfaring som underviser, værkstedsleder og mentor for unge på specialinstitution. Jeg brænder for arbejdet med udsatte og sårbare unge, unge med sociale udfordringer og diagnoser. Uanset de unges udgangspunkt er min styrke én til én relationen og jeg har altid en anerkendende tilgang til de borgere, jeg arbejder med. Glæden ved at kunne være der for de unge, når der er mest behov for det, og den tillid, jeg har kunne opbygge på trods af de utallige svigt i livet, de unge mennesker ofte tidligere i deres liv har oplevet, betyder enormt meget for mig. Det er dét, der driver min motivation til fortsat at arbejde med unge med særlige behov.
Profil
Maja
Studentermedhjælper
Jeg er studentermedhjælper i Tiponi Botilbud. Jeg har en bachelor i sociologi og kulturanalyse og er netop startet på en kandidat i pædagogisk antropologi. Jeg interesserer mig meget for emner som integration, socialisering, kommunikation og socialt sammenhold, som jeg netop styrkes endnu mere indenfor gennem min uddannelse. Min teoretiske baggrundsviden giver mig motivation til at arbejde med sociale sammenhold, kulturforskelle og sociale processer.
Profil
Mai
Uddannelseskonsulent
Jeg er optaget af læreprocesser og af at indgå i forløb som mennesker følger i uddannelse og beskæftigelse, samt ift. trivselsrelaterede mål og integrative processer. Jeg er uddannet til – og brænder for – at være med til at vurdere udbytter af sådanne forløb, for, i samspil med de involverede, at sikre oplevelsen af kvalitet og udvikling. Det er blandingen af den enkeltes forståelser af en problematik, og så opmærksomheden på at skulle opnå bestemte kvalifikationer, faglig viden og kompetencer undervejs, som jeg bistår og evaluerer. Jeg er uddannet cand.mag. og har sidenhen taget en master i uddannelse og læring på RUC. Jeg har arbejdet som vejleder og underviser af både børn, unge og voksne. Først i grundskolen, da jeg selv var under uddannelse. Dernæst i uddannelsesservice på Københavns Universitet. Og senest som uddannelseskonsulent og forskningsmedarbejder i et kompetenceudviklingsprojekt via RUC og Pædagogernes Kompetencefond. Jeg interesserer mig for børn og unges følelse af tilhørsforhold og så de relationelle bånd, der etableres qua personalets personlige og faglige kompetencer i vejledning og undervisning. Læreprocesser er subjektive og det handler om at opnå indsigt i de mange kringelkroge af interesser, der kan indfanges og hjælpe til at udvikle forståelsen af en given situation og så en selv i dén sammenhæng. Det er også omsorgs- og relations arbejde, og dét jeg er rigtig glad for at kunne arbejde videre med i Tiponi, en virksomhed, der virkelig sætter sejl i for at hjælpe de mest udsatte og sårbare. 
Profil
Marek
Faglig leder for Tiponifilialen
Jeg er faglig leder i Tiponfilialen,hvor vi målretter indsatser til borgere med svære diagnoser og psykosociale udfordringer, der forhindrer dem i at kunne gennemføre ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet næsten 10 år inden for beskæftigelsesområdet. Jeg er derudover uddannet psykoterapeut fra EFT-instituttet. Jeg har en passion og livsappetit for at hjælpe folk. Denne passion er udsprunget af et liv med masser af kærlighed – men også skarpe sten på vejen, som til tider har virket uoverkommelige og uretfærdige. Det er disse skarpe sten, som har formet mig og har været med til at udvikle min interesse og lyst til at se på menneskers udvikling og de psykologiske processer.
Profil
Maria
Beskæftigelseskonsulent
Jeg er beskæftigelseskonsulent i Tiponi. Jeg er meget optaget af psykologi, og har et ønske om at studere psykologi på Københavns universitet i 2022. Jeg har tidligere arbejdet i en vuggestue, indtil jeg fik muligheden for at starte i Tiponi. Jeg er af den overbevisning, at alle skal have en plads i samfundet, uanset hvad man har med i rygsækken. På baggrund heraf er jeg meget glad for i Tiponi at arbejde i beskæftigelsesfilialen, hvor jeg med stor glæde hjælper borgere til at bygge broen til arbejdsmarkedet.
Profil
Maria Q
Familiebehandler
Jeg arbejder som familiebehandler og støttekontaktperson i Tiponi. Jeg er uddannet socialrådgiver og har manges års erfaring med at støtte børn og familier, både inden for myndighedsområdet og det kriminalpræventive arbejde. Mit udgangspunkt er altid at være nysgerrig og ydmyg i relationen, samt at tro på det enkelte menneske.
Profil
Marianne
Mentor
Jeg er ansat som mentor i Tiponifilialen og Tiponi Familie. Oprindeligt er jeg økonomiuddannet indenfor handel- og kontor. Har i en årrække arbejdet i jobcentre og derigennem godt kendskab til LAB. Jeg har af flere omgange arbejdet som støttekontaktperson i botilbud for borgere med svære diagnoser, udviklingshæmning og psykosociale udfordringer. I tråd med dette er jeg under uddannelse til psykoterapeut. Det er en kæmpe motivation for mig at gøre en forskel for borgere med særlige behov. Jeg tror på en anerkendende tilgang til det hele menneske. Jeg tror på, at nøglen til udvikling er at blive lyttet til, mødt i øjenhøjde og med medfølelse. Derfor er jeg utrolig taknemmelig for indgå i Tiponis team af ildsjæle med høj faglig ekspertise, der brænder for at hjælpe udsatte borgere.
Profil
Mark
Teamleder og Mentor
Jeg er uddannet i politiet og har arbejdet der i 10 år. En del af min tid i politiet var jeg udstationeret i Grønland. I politiet har jeg stiftet bekendtskab med borgere på kanten af loven og på den forkerte side af loven. Jeg har set magtesløshed, håbløshed og voldsomme følelser udmøntende sig i hævn, magt, kontrol m.v. Uanset hvilke motiver og intentioner der ligger bag menneskets handlinger, tror jeg på, at vi alle drømmer om et godt liv. Jeg har forladt politiet til fordel for jobbet som mentor i Tiponi. Sammen med mine kollegaer rækker jeg hånden ud til de unge mennesker, der har søgt samhørighed i de kriminelle miljøer. Formålet med mit arbejde er at støtte dem i at tage afsked med bandemiljøet så de kan få det liv de drømmer om.
Profil
Maroah
Socialrådgiverpraktikant
Jeg er praktikant i Tiponi frem til januar og vil mest have min gang i Tiponifilialen. Jeg studerer til socialrådgiver og er på mit 4. semester. Jeg motiveres af at arbejde med udsatte medborgere og skabe en forståelse for, hvorfor og hvordan de borgere havner i socialt udsatte situationer, så jeg kan støtte dem til en bedre og mere tryg hverdag.
Profil
Martin
Mentor
Med mange års erfaring i pædagogik på specialområdet, har jeg udviklet en stor passion for at gøre en forskel for mennesker, der har behov for den nødvendige støtte. Jeg er resultatorienteret og kvalitetsbevidst og jeg engagerer mig i alle opgaver, jeg påtager mig. Jeg kan bidrage med et højt engagement for de unges udvikling og motiveres ved at og hjælpe andre og se dem modnes og blive i stand til at træffe mere hensigtsmæssige beslutninger for eget liv. Jeg værdsætter at arbejde med mennesker og deres trivsel. Jeg arbejder ud fra et anerkende perspektiv og ser relations arbejde som et nøgleord i arbejdet med de unge borgere. Jeg er en god menneskekender og jeg møder de unge, hvor de er. Jeg har tidligere arbejdet på bo- og opholdssteder, været værkstedsleder på et tømrerværksted på en projektskole , og derudover har jeg arbejdet i psykiatrien i Københavns kommune. Jeg er oprindelig udannet tømrersvend, samt sportsmassør og sportsterapeut.
Profil
Mathias
Mentor
Jeg er uddannet socialrådgiver og har tidligere arbejdet med danske og udenlandske hjemløse på den aktive stofscene ved Vesterbro på Mændenes Hjem. Derfra har jeg fået kendskab til målgrupper, der har sociale problemer indenfor både misbrug, hjemløshed, kriminalitet og psykiske problemer. Jeg tror, at det er i relationen mellem mennesker, man kan skabe forandring og at en bæredygtig relation, sammen med et fokus, der retter sig mod løsninger og styrker hos borgeren, kan skabe en positiv forandring. I Tiponi oplever jeg samme værdisæt, hvor relationen vægtes højt. Der står et stærkt team bag mig som mentor, og der er mulighed for støtte og sparring efter behov. Dette giver et rigtig godt miljø for at arbejde med forandring hos borgeren.
Profil
Meliha
Beskæftigelseskonsulent
Jeg arbejder som beskæftigelseskonsulent i Tiponi. Jeg er uddannet socialrådgiver og har flere års erfaring med beskæftigelsesområdet. Jeg har også tidligere arbejdet med borgere, som var ressourcemæssigt begrænset og som kunne have mange forskellige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet som jeg har hjulpet til beskæftigelse. Som beskæftigelseskonsulent i Tiponi, har jeg mulighed for at beskæftige mig med min passion for mit fag og især for arbejdet med afklaring af mennesker i forhold til arbejdsmarkedet. Jeg har stærke kompetencer i forhold til afklaringsprocesser med enkeltpersoner og i mødet med den enkelte borger. Jeg kombinerer altid et positivt og helhedsorienteret menneskesyn med en igangsættende og motiverende professionalisme og det synes jeg gør en forskel.
Profil
Mette H
Familiebehandler og støttekontaktperson
Kommer
Profil
Mette J
Familiebehandler
Jeg arbejder som familiebehandler og støttekontaktperson i Tiponi. Jeg er uddannet socialpædagog og har mange års erfaring indenfor området med socialt udsatte børn, unge og familier. Jeg arbejder løsningsorienteret med at afdække familiens og den unges ressourcer og udviklingspotentialer. Jeg er altid ærlig og troværdig, for det nytter ikke at have uld i munden. Jeg tror på gennemsigtighed og taler åbent med familierne om, hvor de kan nå hen gennem vores samarbejde, for det nytter ikke noget at have uld i munden. Mit arbejde i familierne og med den unge bygger på respekt og troen på, at vi alle gør det bedste, vi formår.
Profil
Mikael
Autoriseret psykolog
Jeg er uddannet NLP Psykoterapeut, Autoriseret Psykolog gennem Psyko- lognævnet og aktuelt under uddannelse til ”specialist i psykoterapi” gennem Dansk Psykologforening. Jeg har arbejdet med terapi siden 1999, og har uddannelse indenfor følgende metoder: - NLP - Mindfulness baseret - Kognitiv terapi - Hypnoterapi - Narrativ terapi - EMDR - Dialektisk Adfærdsterapi - Prolonged Exposure - Kognitiv Adfærdsterapi - Compassion Fokuseret Terapi Biofeedback Jeg har erfaring indenfor misbrugsbehandling, angst, depression, stress, PTSD, traumer, lavt selvværd, parterapi, familieterapi, personlighedsforstyrrelser, selvskade og normbrydende adfærd.
Profil
Mohssin
Støttekontaktperson
Jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet bredt indenfor området med socialt udsatte. Jeg har arbejdet som myndighedsperson i en børne- og familieafdeling, hvor jeg havde fokus på at støtte de diagnoseramte unge, samt deres familier gennem foranstaltninger i lovgivningen, der sikrer barnets og den unges trivsel. Jeg har arbejdet som behandler i et rusmiddelcenter. Her var min funktion at være tilstede i misbrugsmiljøet (herberger, væresteder, stofindtagelsesrum m.v.) for at skabe relation til borgerne (misbrugerne) og derved blive i stand til at bygge bro til rusmiddelbehandling og hjælpe og støtte dem med de mangeartede problemstillinger, der udsprang fra og relaterede sig til misbruget. Jeg værdsætter arbejdet med borgerne i Tiponi, hvor vi med helhedsorienterede indsatser støtter og påvirker borgerne så de udvikler sig i en retning der er til glæde for dem selv såvel som samfundet.
Profil
Morten A
Servicekonsulent
Jeg er servicekonsulent i Tiponi og understøtter Tiponis Botilbud og alle Tiponis filialer på Sjælland. Jeg kommer fra 40 år som leder i politiet, hvor jeg har håndteret større operationer, daglig drift og sikret løbende udvikling. Jeg er glad for at lave et skifte i mit arbejdsliv netop nu, og glæder mig til at bruge min lange erfaring og kompetencer til at understøtte Tiponis høje kvalitet og fortsatte udvikling.
Profil
Morten
Støttekontaktperson
Kommer
Profil
Murad
Mentor
Jeg er en ung mand på 32 år med arabisk baggrund og har boet i Danmark siden 1990. Jeg har professionelt beskæftigede mig med forskellige arbejdsopgaver, i takt med de udfordringer livet har budt mig professionelt og personligt, har jeg derfor udviklet mange kompetencer. Til dagligt beskæftiger jeg mig med udadreagerende, adfærdsvanskelige, omsorgssvigtede og udsatte unge med sociale vanskeligheder. Jeg ser mig selv, som anerkendende og engagerer mig i det enkelte individ. Jeg møder alle og ikke mindst kollegaer med ligeværd og varme. For at en organisation for mig fungerer optimalt skal nøgleordene være kommunikation, samarbejde, ærlighed, faglighed og udvikling. Jeg er derfor også en person, der godt kan lide at have mange bolde i luften og at dagene ikke er ens. Jeg taler flydende dansk, arabisk og engelsk, dette har været stor hjælp for mig at kunne kommunikere i sådan et bredt omfang. Trods min unge alder har jeg mange livserfaringer. På godt og ondt har dette været med til at udvikle mig og skabe den person jeg er i dag. En person der forstår, hvordan man kan vende de negative oplevelser til noget positivt og brugbart. Jeg er optimist og tror på mig selv og andre. Forholder mig realistisk til mine omgivelser, har en god dømmekraft, vurderer nøje og er god til at træffe de nødvendige beslutninger, også i akutte situationer.
Profil
Nicholas
Mentor
Jeg er uddannet betjent i Politiet og har mange års arbejdserfaring som gadebetjent og herefter med efterforskning. Gennem mit arbejde med efterforskning, har jeg været i berøring med mange mennesker, for hvem kriminalitet er blevet en levevej eller en livsstil. Min erfaring derfra har lært mig, at næsten alle de mennesker der lever et liv i kriminalitet søger efter mening og stabilitet og at slippe væk fra den usikkerhed, der ligger i hele tiden at være på kant med loven og samfundet. Det kræver støtte og opbakning at give slip på sit tidligere netværk og at få oplevelsen af, at man kan komme hen til det sted, hvor man selv sætter retningen for sit liv. Jeg tror på, at den gode og tillidsfulde relation er nødvendig i samarbejdet med udsatte, marginaliserede og kriminalitetstruede borger, hvis kursen skal ændres til noget bedre. Jeg brænder for at se, når håbløsheden vendes til håb og fremskridt.
Profil
Omar
Mentor
Jeg er uddannet indenfor HR-management på Københavns Erhvervsakademi. Jeg har altid arbejdet med mennesker og motiveres af at hjælpe andre og være med til at skabe en positive udvikling. Jeg har tidligere arbejdet som pædagog for unge fra det kriminelle miljø på Frederiksberg, og erfarede her, hvordan mine sociale og faglige kompetencer kunne gøre en forskel for de unge. Jeg har også stor erfaring med at støtte og hjælpe borgere med autisme, da jeg i flere år har arbejdet med autister som frivillig. Jeg har også arbejdet for Habitus, hvor jeg også hjalp mennesker med autisme med at skabe en hverdag, mening og få dem i beskæftigelse, når muligt. Jeg har arbejdet i udlandet med HR – særligt rekruttering – samt været selvstændig og haft mit eget vagtfirma. Jeg drives af at hjælpe med at skabe en positiv udvikling hos mennesker, støtte dem i se nye perspektiver og muligheder og finde deres vej og plads i samfundet.
Profil
Pernille
Beskæftigelseskonsulent
Jeg har i mange år arbejdet indenfor hotelbranchen med blandt andet booking, konferencer, reception og salg. Min store passion er at arbejde med mennesker og hjælpe andre. Jeg læser pt. Kommunikation på CPH- business. Via denne uddannelse forventer jeg, at jeg bliver endnu bedre klædt på i forhold til opgaven at kommunikere med mange forskellige typer af mennesker med forskellige baggrunde og kulturer.
Profil
Pia
Mentor & Familiebehandler
Jeg er læreruddannet og har arbejdet mange år på en specialskole for børn med autisme og ADHD. Jeg er derudover uddannet familieterapeut og terapeut med speciale i sensitive børn og har via egen praksis arbejdet med dette i flere år. Jeg har godt kendskab til visualisering, struktur, forudsigelighed, og det at skabe trygge rammer og et tæt familiearbejde. For mig er det naturligt, at når et barn har det svært, så er det vigtigt at arbejde hele vejen rundt om barnet, og sørge for, at barnet får bedst mulige betingelser for at kunne udvikle sig og leve et godt og harmonisk liv. Dette gælder også, når jeg står over for borgere, der har brug for særlig støtte og hjælp. Jeg har fokus på at skabe en tryg og tillidsfuld relation, det er en stor del af mig og mit arbejde. Jeg har gennem mit arbejde altid haft særligt fokus på arbejdet med familierne. Det er min overbevisning, at man bliver nødt til at arbejde omkring barnet. Det er sjældent barnet/den unge, der er problemet, men symptom på problemet og vi skal derfor kigge på det store billede – hele familien. Alt for mange har i løbet af deres liv været nødt til af forskellige grunde at oversamarbejde med deres omgivelser. Alt efter, hvad vi udsættes for som børn, vil vi udvikle forskellige beskyttelsesstrategier. Disse beskyttelsesstrategier kan være virksomme og nødvendige i barndommen, de kan være afgørende for liv eller død. Men i vores voksenliv er de sjældent lige så brugbare. I stedet spænder de ben for os og begrænser os i at udfolde vores liv. At kunne være med til at ændre disse mønstre, at bryde vores ophav og finde vores egen vej, at gøre drømme til virkelighed er for mig meget meningsfuldt.
Profil
Randi
Faglig leder for Botillbud
Kommer
Profil
Rasmus
Mentor
Jeg er uddannet Socialrådgiver, og har arbejdet som Ungerådgiver i en familieafdeling før jeg kom til Tiponi. Her har jeg arbejdet både forebyggende med unge i ambulante tilbud og med anbragte unge i plejefamilier og på opholdssteder. Jeg har en særlig interesse i de mest udsatte og/eller kriminalitetstruede unge, hvorfor jeg også i perioder har siddet med i SSP som repræsentant for forvaltningen. Jeg er certificeret i, og har arbejdet med YLS-Screening, der er et screeningsværktøj til at vurdere risikoen for gentagen kriminalitet hos unge, og hvilke beskyttelsesfaktorer den enkelte unge har. YLS-Screeningen er tilsvarende det værktøj, LS-RNR, der bruges i kriminalforsorgen, dog målrettet mod børn og unge. Jeg har arbejdet i Den sociale Døgnvagt for børn og unge, hvor jeg her har været vant til at vurdere situationer og træffe beslutninger i akutte og komplekse problemstillinger. Jeg har været ansat i Tiponi siden juni 2019 (Helsingør-afdelingen) og nyder at arbejde ”hands-on” med unge, der har komplekse problemstillinger. I Tiponi er jeg glad for at vi kan arbejde konkret med borgernes ressourcer, og støtte dem i at skabe værdi for sig selv og for det samfund der omgiver dem.
Profil
Ryan
Mentor
Jeg er mentor i Gadefilialen og jeg har en bred erfaring og baggrund inden for social- og specialområdet. Min primære erfaring udspringer fra mit arbejde med unge drenge fra socialt belastede områder og unge uledsagede med gadeorienteret adfærd. Derudover har jeg været opsøgende gadeplansmedarbejder på indre Nørrebro, hvor jeg har haft særlig fokus på det kriminalpræventive arbejde. Med min egen opvækst på indre Nørrebro har jeg været helt tæt på de udfordringer, der hører til det at være opvokset i et socialt belastet område. Kultursammenstød og vanskelige identitetsdannelser er blot nogle af de hverdagsudfordringer, der ligger til grund for de unges opvækst, og her kan jeg bidrage med mine egne erfaringer og skabe en vellykket relation. Grundstenen i mit arbejde bygger på min egen opvækst og min berøring med forskellige kulturer, hvilket skaber en vigtig faktor for de unges spejling og udvikling. I den daglige kommunikation med de unge gør jeg brug af eksternaliserende samtaler, der gør det nemmere for os at forholde os til følelser samt at tale om dem. Mit faglige fundament bygger på min BA i interkulturel pædagogik og Dansk som andetsprog. Derudover har jeg gennemført et modul af Masteren i Social- og special pædagogik samt et modul af Cand. Psykologi, Pædagogik og uddannelsesstudier. Jeg er ved at uddanne mig til psykoterapeut, og afslutter første år af uddannelsen i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi på SEOP i 2020. Sideløbende har jeg en uddannelse i LØFT (løsningsfokuserede tilgang). Jeg har gennemført en lang række kurser fra specialområdet samt fra min tid som mentor hos Kriminalforsorgen (MOSAIK og RNR-principperne). Jeg værdsætter og prioriterer at være opdateret på de seneste studier, som jeg bruger som værktøjer i min daglige arbejdsgang.
Profil
Said
Teamleder og Mentor
Jeg er uddannet socialrådgiver og har erfaring i arbejdet med kriminalitetstruede unge. Jeg har arbejdet som frivillig gadeplansmedarbejder, brobygger i et socialt udsat boligområde i København og som støttekontaktperson. Jeg brænder for det sociale arbejde og sætter stor pris på at have mulighed for at arbejde med mennesker, som har det svært. Jeg ser udviklingspotentiale i alle mennesker; opgaven er i fællesskab at få det frem. Relations arbejde er i min optik et grundlæggende element i socialt arbejde. Jeg mener, at man med respekt og forståelse for menneskers livssituation kan danne grobund for en god og bæredygtig relation. 
Profil
Salah
Mentor
Jeg er uddannet socialrådgiver og har været myndighedssagsbehandler på ungeområdet. Her håndterede jeg hovedsageligt unge med dobbelt diagnoser og multiproblematikker. Yderligere har jeg arbejdet i restauration som driftsleder i en årrække samt været selvstændig. Det lærte mig at bevare overblikket, have mange bolde i luften samt hele tiden være løsningsorienteret og omstillingsparat. Derudover har det givet mig et bredt netværk af selvstændige erhvervsdrivende i København. Jeg er vokset op i et socialt belastet område og har set skyggesiden af den kriminelle underverden. Det har givet mig en passion og et drive for at arbejde forbyggende samt rehabiliterende med målgruppen. Jeg ønsker at give tilbage til samfundet via de erfaringer jeg har tillært mig på ”gaden” koblet på min teoretiske viden inden for feltet. Jeg er pragmatisk anlagt i forhold til målgruppen, og tror på, den gode relation kan skabe grobund for en reel forandring.
Profil
Soumia
Mentor
Jeg arbejder som støttekontaktperson Tiponis Botilbud og familieteam samt er mentor i Tiponifilialen. Jeg er uddannet pædagog og har de seneste seks år beskæftiget mig med unge udsatte blandt andet i indre København, hvor jeg selv er opvokset. Gennem min erfaring inden for socialt arbejde har jeg fået godt kendskab til, hvilke udfordringer de unge kan have med sig i bagagen, og hvad det indebærer at hjælpe dem videre ud i samfundet igen samt vejlede og støtte dem hen imod en bedre tilværelse. I Tiponi er jeg en del af Tiponifilialen, familieindsatsen og Tiponis Botilbud, hvor jeg altid står til rådighed for mine borgere. Som person vægter jeg at være tilgængelig og fleksibel overfor borgeren samt være vedholdende og bevare den gode, professionelle relation.
Profil
Søren
Familiebehandler
Jeg er familiebehandler i Tiponi. Jeg er uddannet psykoterapeut og har stor erfaring med at støtte og arbejde med børn og familier. Gennem mit arbejde har jeg altid haft et fokus på at hjælpe og arbejde med hele familien som et system. Et system, der ofte viser at selvom der er udfordringer med barnet, så er det ofte et symptom for, hvordan resten af familien har det. I mit arbejde har jeg fokus på at skabe en tryg og tillidsfuld relation til den enkelte borger og hele familien. Jeg arbejder ofte med problemerne/udfordringerne på en kreativ og innovativ måde, der gør, at vi sammen undersøger, hvorfor og hvordan de er opstået, og hvad vi så kan gøre fremadrettet for at forbedre hele familiens trivsel. Jeg brænder for arbejdet med mennesker, der har udfordringer, og støtte dem til afklaring og en god retning i livet.
Profil
Susanne
Familiebehandler
Profil
Syed
Mentor
Jeg er uddannet pædagog med speciale i unge-pædagogik. Jeg har i mit tidligere virke arbejdet i både kommuner og med sociale boligprojekter, hvor udgangspunktet har været kriminalitetsforebyggende arbejde. Jeg har haft ansvaret for indsatserne i forskellige koordinerende roller, lavet opsøgende arbejde samt været mentor. Mit hovedfokus har altid været at arbejde med to berøringsflader – brandslukning og forebyggende arbejde. Det opsøgende arbejde, den direkte kontakt og kommunikation samt værdien i at møde mennesket, hvor det end står, er vigtige kerneværdier for mig. Det er desuden de værdier, som gør, at relationen kan udvikle sig og den udsatte unge bliver mere modtagelig i forhold til ændringer og handlemønstre ift. Identitet og dannelsesprocessen. I mit virke og indsatser bruger jeg også mig selv samt den kulturelle ballast, jeg har med i bagagen, da jeg tror på, at konkret spejling i særlige tilfælde kan relateres/sammenlignes og være et relations dannende element. Jeg har altid haft stærk interesse for at arbejde med unge på kanten og hjælpe til at gøre en forskel. Jeg følger med i den samfundsmæssige udvikling og ligeledes i nye teorier og praktiske værktøjer, som hele tiden udformes inden for feltet. Det, der virkelig motiverer mig, er, når man hjælper til at rykke de udsatte unge – ligegyldigt om det er små skridt – så længe udviklingen er positiv og retningen er hen mod et stabilt liv, uddannelse eller job.
Profil
Tina
Leder af Beskæftigelsesfilialen
Jeg er beskæftigelseskonsulent i Tiponi og tror på, at der findes potentiale til at skabe forandring og udvikling hos alle mennesker. Jeg ønsker igennem min lange erhvervserfaring og uddannelser at være med til at opkvalificere, uddanne og støtte vores medborgere til at kunne synliggøre deres potentiale. Jeg er blandt andet uddannet indenfor rekruttering, som socialrådgiver og psykiatrivejleder, og har bred erfaring indenfor beskæftigelsesområdet, hvor jeg har støttet både voksne, familier og unge til job og uddannelse. Dette giver mig en god grobund for at motivere, rådgive, vejlede og åbne øjne for nye muligheder – hele tiden med afsæt i min viden om lovgivning og arbejdsmarkedet. Jeg har et stort og bredt arbejdsmarkedskendskab, stort kendskab til jobmarkedet samt et aktivt virksomhedsnetværk, der løbende søger arbejdskraft. Min opgave er at synliggøre kvalifikationer og ressourcer hos den enkelte og derefter matche med den rette virksomhed. Det kan være i forhold til virksomhedsservice, rekruttering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, sygedagpengeopfølgning m.v.
Profil
Talha
Mentor
Jeg hedder Talha. Jeg er myndighedsbehandler og mentor i Tiponis vestsjællandske afdelinger. Jeg har stor erfaring med arbejdet med udsatte og sårbare unge, da jeg før Tiponi har arbejdet som mentor og støttekontaktperson for bl.a. en døgninstitution, en sikret Institution og et pædagogisk opholdssted. Jeg har meget fokus på udvikling og har taget en del efteruddannelse både i forhold til voldsforebyggelse, konfliktløsning og håndtering af misbrug og adfærdsforstyrrelser. Det er vigtigt for mig at hjælpe de unge og er meget motiveret af at gøre en forskel for de unge og støtte dem til en tryg og sikker fremtid. Det fortjener alle.
Profil
Tanja
Leder for familiefilialen
Jeg er uddannet socialrådgiver og har i mit arbejdsliv arbejdet med udsatte børn og familier. Både fra min praksis som myndighedsrådgiver i familieafdelinger i kommunalt regi og som familierådgiver i et misbrugscenter. Jeg er god til at tale med børn og familier, som jeg møder på en anerkendende og empatisk måde. Jeg er vedholdende og opsøgende og tror på, at det er muligt at komme i mål med gode resultater, også selvom familierne periodevis oplever modgang. Jeg er lydhør overfor familiernes egne ønsker og hjælper dem med et overblik over, hvad der skal til for, at deres mål kan opnås. Jeg har kendskab og interesse i relevant lovgivning, som er en forudsætning for at kunne tilbyde familier den rette støtte og indsats. Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at det kræver indsigt og kendskab til de juridiske rammer for at kunne indgå i et fyldestgørende samarbejde med familier med forskellige udfordringer.
Profil
Wahib
Støttekontaktperson
Jeg hedder Wahib, og jeg er støttekontaktperson i Tiponi Botilbud. Jeg har en anerkendende tilgang til de mennesker, jeg arbejder med igennem mit arbejde i Tiponi botilbud. Jeg ser altid mennesket, som en del af en større kontekst, da trivsel, livskvalitet og drømme for et menneske er ikke nødvendigvis de samme. Jeg ser det enkelte menneske, da alle mennesker har en social, kulturel og økonomisk ballast med i bagagen, som har påvirket dem. Udover at give omsorg, er det vigtigt for mig at forbedre livskvaliteten og møde mennesket så tæt på deres livsverden, som det er muligt, så jeg i sammenspil med dem kan finde et eller flere mål, som vi arbejder hen i mod, uden at det skal dikteres, men i højere grad er et samarbejde. Igennem min opvækst i København, inden gentrificeringen virkelig slog igennem og efter, har jeg opbygget et stort kendskab til marginaliseret mennesker - såsom kriminelle, stofmisbrugere, socialt udsatte og andre udsatte, der kan kategoriseres under marginaliserede mennesker og hvordan jeg kan støtte dem til forandring. Jeg er støttekontaktperson af hjertet, og ikke af titel.
Profil
Youssef
Støttekontaktperson
Jeg er Youssef, 34 år med marokkanske rødder, født og opvokset i København. Jeg har arbejdet som mentor i Tiponi i Helsingør-afdelingen siden december 2018. Jeg har prøvet mange forskellige arbejdsmæssige ting i mit liv; bl.a. har jeg arbejdet som teamleder i Pizza Hut, i transportbranchen, hvor jeg har kørt med alt fra kuverter til klaverer, jeg har været flyttemand og arbejdet som nedriver og med ventilation. I en kortere periode har jeg været uden arbejde, og derfor har jeg også prøvet at være kontanthjælpsmodtager. Jeg har på egen krop oplevet at være den ”lille” og afhængige i et stort og til tider upersonligt system, der som borger, kan opleves som værende ligegyldigt og fremmedgørende. Mine oplevelser som tidligere kontanthjælpsmodtager giver mig et sundt indblik i de udfordringer, man kan møde i den situation. Som ledig kontanthjælpsmodtager – ofte med andre problemer end ledighed – kan det være svært at formulere, hvad man har behov for og udtrykke det. Jeg er god til at læse mennesker og hjælpe dem med at sætte ord på tanker, følelser, behov og ønsker, og jeg er målrettet i forhold til at sætte en proces i gang hos borgeren såvel som i forhold til myndigheder og samarbejdspartnere. Jeg tager alle mine personlige og arbejdsmæssige erfaringer med mig i mit daglige arbejde med borgere tilknyttet Tiponi.
Profil
Zakaria
Støttekontaktperson
Kommer
Profil
Zakia
Beskæftigelseskonsulent
Som beskæftigelseskonsulent i Tiponi bringer jeg mine mange års erfaring i spil indenfor relations opbygning, etablering af langvarige samarbejdspartnere samt match mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Min uddannelsesmæssige baggrund er inden for handel og organisation kombineret med en diplom i forvaltningsret. I mit arbejde falder det mig naturligt at have en proaktiv tilgang og ekstra fokus på borgere, som af forskellige årsager har brug for en hjælpende hånd til at navigere og kunne efterleve arbejdsmarkedets behov og forventninger. Det giver mening for mig og er en enorm motivation, fagligt såvel som personligt, at jeg kan gøre en forskel for et andet menneske.
Profil