Servicelovens § 52 – forskellige indsatser

Tiponi Familie tilbyder forskellige indsatser efter Servicelovens §52.

Familieindsats §52 stk. 3 nr. 2 og 3

Familiens udfordringer og komplekse fastlåste problemstillinger er omdrejningspunktet for familiebehandlingen i Tiponi Familie. Vi tilrettelægger behandlingen ud fra en grundig vurdering af, hvilke faglige kompetencer, relevante metoder og typer af behandling, der skal til for at skabe en positiv progression i familien.

Udover de fysiske møder har familien under hele forløbet adgang til råd og vejledning over en døgnåben telefonlinje. Vi kan skræddersy indsatsen og fx med kort varsel sætte ind med et højt antal støttetimer, så familien hurtigst muligt kommer på fode igen – og derefter skrue ned og fortsætte støtten i et længerevarende forløb, hvis det er relevant.

I Tiponis familieindsatser lærer forældrene konkrete værktøjer til at håndtere barnets behov. Det sker gennem undervisning i omsorgsfuldt og bæredygtigt forældreskab og støtte til at udleve det i praksis. Familiebehandlingen styrker forældrenes evner og kompetencer i forhold til handlinger, kommunikation og spejlinger med det formål at skabe en tryg og tillidsfuld relation til barnet. Indsatsen øger samtidig forældrenes selvværd og selvtillid i forhold til forældrerollen.

Tiponis familieteam har bred erfaring med mange typer af familiesager, og arbejder fx. også med at sikre tryghed og stabilitet i familier som led i en hjemgivelsesplan og med meget intensive familieindsatser, hvor kommunen vil forsøge et alternativ til anbringelse (ATA).

Støttekontaktperson for unge §52 stk. 3 nr. 6

I Tiponi Familie har vi erfaret, at store børn og unge mennesker, som har det vanskeligt, sjældent leder efter hurtige løsninger og gode råd, men snarere mangler nærværende og troværdige voksne. I Tiponi tror vi på, at det er i de tillidsfulde relationer mellem mennesker, at modet til forandring ligger. Derfor rækker vi hånden ud til de unge og hjælper dem derhen, hvor de gerne vil være.

Vore medarbejdere fungerer som Støttekontaktpersoner for unge, der har udfordringer i hjemmet med forældre, men også med unge, der er på kanten af loven og eksperimenterer med misbrug og kriminalitet.

Støttekontaktpersonen hjælper den unge til at skabe sammenhæng og forståelse for forventninger og krav både i hjemmet, i skolen og hvis den unge følger behandling i psykiatrien eller er underlagt ungdomssanktion.

UKN-forløb efter SEL §52 eller LBU §13

Vi har også lang erfaring med at arbejde med kriminalitetstruede unge. Forløbet er et forbedringsforløb, som er helhedsorienteret og tværfagligt med fokus på at få den unge i trivsel igen. Vi fungerer som bindeled mellem
den unge, SSP, politiet, kommunen, retten og ungdomskriminalitetsforsorgen.

I Tiponi har vi kontaktpersoner, der er uddannet i YLS/CMI (Youth Level Of Service – Case Management Inventory). Det gør det muligt at vurdere risikoen for antisocial/kriminel adfærd for unge i alderen 12-17 år.

Anden hjælp § 52 stk. 3 nr. 9 0

Tiponi Familie er altid indstillet på at tilbyde anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk eller pædagogisk støtte til udsatte familier. Tiponi kan være med til at tænke kreativt om nye foranstaltningstyper, en særlig tilrettelagt indsats eller lignende, som kan tilgodese barnet, den unge og/eller familien. Det kan for eksempel være kortvarige ophold for dele af en udsat familie i en af Tiponis lejligheder i tilfælde, hvor der ikke er plads på et krisecenter eller behov for at skabe ro nu og her. Det kan også være meget intensive forløb i eget hjem som alternativ til anbringelse eller for eksempel psykologforløb.