Sådan arbejder vi

I Tiponi arbejder vi tværfagligt og helhedsorienteret med sårbare og udsatte borgere, som har psykosociale udfordringer, svære diagnoser, færdes i bandemiljøet eller er i risiko for at søge samhørighed i de kriminelle miljøer.  

Vores arbejde er gennemsyret af et stærkt fagligt DNA, som afføder en helt særlig forståelse og et særligt menneskesyn. Det indebærer blandt andet, at vi er tilgængelige for borgeren 24 timer i døgnet, at vi tror på den enkeltes ønske om at skabe et meningsfuldt liv og at vi aldrig giver op.  

Grundstenen i vores arbejde  

I Tiponi arbejder vi med udsatte borgere, der flere gange har været tæt på at give op og miste håbet om at gøre deres drømme til virkelighed. Mennesker hvis start i livet og tidlige opvækst i de allerfleste tilfælde har været præget af tab, svigt, mangel på stabilitet og utilstrækkelig tryghed – ofte endda vold, psykisk sygdom og kriminalitet. 

Den slags sætter aftryk langt ind i voksenlivet. Når det barn, borgeren engang var, ikke havde et stabilt fundament tidligt i livet, skal det opbygges med vilje og vedholdenhed i borgerens nuværende tilværelse.

Det er den krævende opgave, Tiponi i bund og grund støtter til.  

”Tiponi” er et indiansk begreb for det betydningsfulde barnI Tiponi gør vi os umage med at se bag den umiddelbare overflade – bag de kriminelle handlinger, den psykiske sårbarhed, den manglende evne til at tage ansvar for eget liv – og støtter den enkelte til at tro på, at der er en vej frem til et mere meningsfuldt liv. Et liv, som for de allerfleste indebærer drømmen om selvforsørgelse. 

Stærkt faglig DNA

Netop meningen med den enkeltes tilværelse er et vigtigt omdrejningspunkt for vores arbejde med borgerne.  

I Tiponi har vi alle et stærkt fagligt DNA og arbejder ud fra et fælles fagligt ståsted. Med eksistentialismen som videnskabsteoretisk ramme støtter vi den enkelte til at tage ansvar for eget liv. Det gør vi ud fra den grundlæggende indstilling, at alle mennesker er født ind i en tilværelse uden foruddefineret mening. Samtidig er vi alle født frie. Dermed har det enkelte menneske både friheden til, men i høj grad også ansvaret for at skabe en meningsfuld eksistens.  

Vi tror på, at: 

 • alle mennesker har et ønske om et meningsfuldt liv 
 • manglende evne, vilje og mod til at tage ansvar for eget liv kan skabes
 • sunde relationer mellem mennesker styrker potentialet for udvikling og forandring.

Derfor giver vi aldrig op

Vi er tilgængelige 24/7 

Vi arbejder vedholdent og utrætteligt med at skabe en stærk relation til borgeren, hvor tilgængelighed, nærhed og respekt sammen med vores medarbejderes høje faglighed skaber grobund for forandringer hos borgerne. 

Det er også grunden til, at vi er tilgængelige for de borgere, der er i forløb hos Tiponi, døgnet rundt.  

Visuelle metoder der virker 

Med afsæt i vores særlige forståelse for det enkelte menneske arbejder vi med en række visualiserede metoder og teknikker, som vi har udviklet med afsæt i tilknytningsteorien og forskningen i tilknytning. 

Metoderne hjælper den enkelte borger til at forstå, hvordan deres nuværende tilværelse er præget af deres tidlige erfaringer. Når det, som spænder ben i tilværelsen, bliver beskrevet og for eksempel tegnet på en tavle, bliver det begribeligt og forståeligt for borgerne at tilegne sig nye personlige indsigter, som den enkelte efterfølgende støttes i at handle på. 

Et eksempel på en visuel metode, som vi anvender med succes i arbejdet med borgerne, er Køkkenhaverne.  

Helle underviser i Tiponis faglige ståsted

Det er for mange vanskeligt at navigere i grænselandet mellem egne og andres behov – men måske særligt for sårbare og udsatte mennesker. Nogle mister helt sig selv i relation til andre, mens andre holder så fast i egne behov, at der ikke bliver plads til hensynet til den anden. Begge dele kan gøre det meget vanskeligt at indgå i fællesskaber som familien, parforholdet eller arbejdspladsen.  

I metoden tegner vi borgerens køkkenhave og fylder den med gulerødder. Gulerødderne er borgerens behov, ønsker og værdier.  Vi tegner også de andres køkkenhave med deres gulerødder. 

Vi ved alle sammen, at en køkkenhave skal passes, gødes og vandes for ikke at visne bort. På samme måde skal vi sørge for at tilgodese vores egne behov, opfylde vores ønsker og passe vores værdier. Hvis vi samarbejder over evne, og har så travlt med at vande de andres gulerødder, at vores egne helt visner, er vi i stor risiko for at blive ramt af stress, depression og angst, fordi vi ganske enkelt mister os selv ved ikke at få sagt til eller fra i tide. 

Den visuelle metode støtter den enkelte til at stole på egen værdi – at jeg er ok, alene fordi jeg er den, jeg er – også selv om mit liv kan føles som en fiasko, når jeg sammenligner mig med andre.  

Den tillid til livet og eget værd er en afgørende ressource i arbejdet med at opnå selvforsørgelse. 

Grundig dokumentation

Fælles for alt det, vi foretager os i Tiponi, er grundig dokumentation. Vi tror på, at den løbende formidling af det kendskab, vi opnår til borgerne, er afgørende for, at den enkelte får den støtte, der skal til, for at skabe et meningsfuldt liv med fokus på selvforsørgelse.  

Det aftales individuelt, hvilken dokumentation vi skal levere til de jobcentre vi samarbejder med, da vi oplever et meget forskelligt behov. Vi skræddersyer vores dokumentation, så det understøtter jeres behov bedst muligt. Vi leverer:  

 • Registrering af fremmøde 
 • Socialfaglige beskrivelse/vurderinger  
 • Støtte til udarbejdelse af forberedende del til rehabiliteringsteamet  
 • Borgerens ugeskema 
 • Ugentlig/månedlig status på samarbejde mellem mentor og borger 
 • Status på borgerens status i forhold til selvforsørgelse 
 • Løbende vurdering fra vores virksomhedskonsulenter på borgerens ressourcer og mulighed for selvforsørgelse 
 • Praktikevaluering  
 • Funktionsbeskrivelse  
 • Progressionsrapport  
 • Beskrivelse af borgeren 
 • Afsluttende leverandørrapport 
 • Arbejdsevnevurdering 

Ring til vores socialrådgiver, Marek, på mobil +452210 1711 for uddybning eller spørgsmål til, hvad vi kan levere af dokumentation.