medarbejder ny

Abdelkarim
Mentor
Mit navn er Abdelkarim og jeg arbejder som mentor og underviser i Tiponi. Jeg er uddannet sociolog og har stor passion for at understøtte, motivere og vejlede udsatte borgere, der gennemgår svære perioder samt komplekse problemstillinger i deres liv. Dette fokus har været et gennemgående tema i det arbejde, jeg har lavet i løbet af de sidste 14 år. Mit arbejde har resulteret i, at jeg har oparbejdet brede rådgivningskompetencer og mæglingsstrategier, som bl.a. dækker mentorarbejde, rådgivning, uddannelsesvejledning, familierådgivning. Min akademiske baggrund funderer mit arbejde i et alsidigt og bredt kendskab til samspillet mellem mennesker og samfund, herunder særligt den betydning som forskellige minoritet- og kulturbaggrunde har på dette samspil. Jeg har arbejdet sociologisk med forskellige former for social udsathed, marginalisering, afhængighed samt gade- og ungdomskultur. Derudover har jeg arbejdet teoretisk og praktisk med mentalisering og tilknytningsforhold. Det har givet mig god indsigt i mennesker, der har mange forskellige typer psykologiske såvel som sociale udfordringer. Jeg er selv barn af forældre med baggrund i henholdsvis Polen og Marokko. Så man kan sige, at udviklingen af mine færdigheder indenfor interkulturel forståelse, rådgivning samt kendskab til vidt forskellige livsvilkår har næsten ligget i kortene.
Profil
Abdullah
Mentor
Min stilling hos Tiponi er mentor og målet er at sætte borgere i beskæftigelse. Jeg er uddannet pædagog og jeg elsker at hjælpe mennesker.
Profil
Alaa
IT ansvarlig
Jeg er IT-ansvarlig i Tiponi og har otte års erfaring indenfor området. Som IT-ansvarlig har jeg med alt at gøre, der berører IT, herunder IT-drift og support til medarbejderne, udskiftning af hardware, sikkerhed, vedligeholdelse af IT-systemer og meget mere. Derudover kortlægger jeg og analyserer arbejdsgange og processer, og identificerer områder, der kan optimeres. Jeg hjælper også med at afklare vores borgeres IT-kompetencer og anbefaler rette vej ind i IT-branchen.
Profil
Ali
Leder i København
Jeg hedder Ali og er uddannet socialrådgiver. Jeg har tidligere arbejdet i Kriminalforsorgen hvor jeg har beskæftiget mig med en bred gruppe af udsatte borgere. I Kriminalforsorgen havde jeg til opgave, at fører tilsyn med borgere, som var prøveløsladte, betinget dømte, samfundstjenestedømte og behandlingsdømte. Herunder havde jeg til opgave, at iværksætte og kontrollere de vilkår der var fastsat ved en evt. dom eller i forbindelse med en prøveløsladelse, Såsom vilkår om narkobehandling, alkoholbehandling eller psykiatriskbehandling. I tilsynsarbejdets havde jeg til formål, at støtte og motivere borgerne til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse, blandt andet ved at udarbejde risiko og behovsvurderinger (LS/RNR), udarbejde handleplaner til brug af tilsynet, samt gennemføre intensive tilsynsforløb (MOSAIK) med den målgruppe som enten lå i mellem, høj eller meget høj risiko for tilbagefald til kriminalitet. Jeg har erfaret, at man med tillidsfulde relationer kan skabe positive forandringer hos borgeren – for uden et tillidsfuldt forhold, sker der ingen forandring. Derfor er det min holdning, at det er altafgørende med en holdbar og gennemgående kontakt, som baserer på respekt, anerkendelse, ligeværdighed, engagement og fokus på borgerens ressourcer for, at opnå en prosocial udvikling hos den enkelte.
Profil
Ali C
Afdelingsleder i Århus
Jeg er ansat som afdelingsleder i Tiponi Aarhus og tager del i at få Tiponi på landkortet i Jylland. Jeg har i 19 år beskæftiget mig med socialpædagogisk arbejde - særligt med marginaliserede mennesker, der bøvler med psykiske udfordringer og adfærdsproblemer; fx skizofreni, ADHD og PTSD. Jeg har også arbejdet som mentor og koordinator til borgere, der har været aktive i den kriminelle verden, heriblandt bandeexit-programmer. Jeg har undervejs også beskæftiget mig med indsatser til at bekæmpe radikalisering. For at understøtte mit arbejde og få bedre forudsætninger for at kunne støtte borgerne, har jeg gennemført flere uddannelser og kurser, bl.a. ART, Kat. Meta KAT, NADA, koordinatoruddannelse og en neuropædagogisk uddannelse. Jeg sætter en stor ære i at kunne gøre en forskel i et menneskes liv. Det betyder meget for mig. Her tænker jeg på hele processen sammen med den enkelte borger, hvor vi i samarbejde kan finde frem til, hvad der sikrer et solidt fundament, således at han eller hun kan skabe det bedst mulige liv til sig selv.
Profil
Allan
Mentor
Kommer
Profil
Allan Ø
Beskæftigelseskonsulent / mentor
Kommer
Profil
Annie
Støttekontaktperson
Jeg arbejder som støttekontaktperson i Tiponis botilbud, hvor vi støtter unge til en selvstændig tilværelse i egen bolig. Jeg er uddannet socialrådgiver og har på forskellig måde arbejdet med de allermest udsatte målgrupper i hele mit arbejdsliv. Både som myndighedssagsbehandler i børn- og familieafdelinger samt på kontanthjælpsområdet, som kontaktperson i behandlingstilbud for voksne stofmisbrugere og som kontaktperson på forsorgshjem for hjemløse. Det der giver mig energi i mit arbejde, er at indgå i relationer til andre mennesker, også selvom det kan være vanskeligt. Jeg tror altid på det gode i den enkelte og har nemt ved at få øje på muligheder for forandring og understøtte dette i praksis.
Profil
Ann
Psykolog
Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. I en årrække var jeg tilknyttet Statsfængslet i Vridsløselille og min evne til at skabe tillidsbaserede relationer blev her udviklet igennem arbejdet med de indsatte for hvem mistillid er et bærende element. Herefter var jeg ansat 5 år i Settlementet Askovgården hvorefter jeg valgte at blive selvstændig. Jeg er tilknyttet Tiponi som konsulent. I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i, at mennesker besidder udviklingspotentiale og ressourcer, som kan være skjult for dem selv grundet de opvækstbetingelser, de har haft. I mit arbejde forsøger jeg at hjælpe klienten til at (gen)opdage de ressourcer og nuancer, de råder over. Ud over mit arbejde med udsatte borgere har jeg en del undervisnings- og foredragsopgaver.
Profil
Benedikte
Regnskabsmedarbejder
Efter 7 år i jobcenterregi på beskæftigelsesområdet har jeg fået erfaring med og viden for, hvad borgernes behov er. Jeg har siddet på ungeområdet med forskellige målgrupper og oplevet både deres ressourcer og udfordringer. For mig betyder udvikling og innovation alt. Det er vigtigt for mig at understøtte, at Tiponi udvikler sig med samfundet, jobcentrene og borgerne. Udviklingen er fundamentet for en sikker og god drift. Jeg er konstant opmærksom på alle nye tiltag, forskningsrapporter og lovkrav som sikrer, at vi får en stærk og opdateret virksomhed. Med Tiponis faglige DNA og det høje faglige niveau, vil jeg gerne være med til at gøre Tiponi endnu stærkere i de kommende år og være med til at gøre Tiponi som en tillidsfuld og stabil samarbejdspartner for jobcentrene.
Profil
Bronwen
Familiebehandler
Jeg er ansat som familiebehandler i Tiponi Familie. Jeg er psykoterapeut og oprindeligt uddannet skuespiller. Som psykoterapeut har jeg specialiseret mig i mestringsstrategier. Det vil sige forståelse og terapeutisk udvikling af mestring gennem arbejdet med kropssprog, vaner og sociale relationer. Det er min overbevisning at kroppen og psyken følges ad og spejler hinanden. Det er min erfaring at det bevidst kropslige og psykoterapeutiske arbejde kan flytte bjerge. Jeg har arbejdet med svært omsorgssvigtede unge og med problemstillinger såsom mobning, vold, misbrug, seksuelt misbrug, depression, angst, ADHD, autismespektrum, skizofreni og borderline. I det terapeutiske rum arbejder jeg oplevelsesorienteret, kropssansende, neuroaffektivt, visualiserende og narrativt med fokus på mentalisering, relation, den plastiske hjerne og med bearbejdning af traumer og tilknytning.
Profil
Casper
Afdelingsleder for Tiponi Rehab
Jeg er uddannet socialrådgiver og har tidligere arbejdet som myndighedsperson i et Jobcenter, hvor mit arbejdsområde var sygedagpenge og ressourceforløb. Gennem arbejdet som koordinerende sagsbehandler har jeg arbejdet sammen med mange forskellige mennesker og afdelinger i både det private og offentlige, hvilket har givet mig en grundlæggende forståelse for arbejdsgange og systemer i blandt andet jobcentre og sundhedsvæsnet. Denne viden og indsigt tager jeg med mig i arbejdet med borgere tilknyttet Tiponi. Jeg har altid haft et mål og et ønske om at arbejde med socialt udsatte mennesker, da jeg brænder for at give disse mennesker bedre muligheder for en god fremtid, end de har i forvejen. Jeg mener, at alle mennesker fortjener en chance for at få udnyttet deres fulde potentiale. Potentialet er ofte langt større, end personerne selv er klar over og kan ofte udvindes gennem en god relation til en fast støtte. Jeg er glad for og stolt af, at være en del af Tiponis fællesskab, hvor der er samlet mange forskellige personligheder, der alle brænder for at hjælpe udsatte mennesker. Som afdelingsleder af Tiponi Rehab er det mit ansvar at skræddersy indsatsen i samarbejde med borgeren så den tilpasses den enkelte og dermed optimere muligheden for succes.
Profil
Cecilia
Familiebehandler
Jeg er familiebehandler og støttekontaktperson i Tiponi. Jeg er uddannet socialpædagog og har de sidste 10 år arbejdet med børn i vuggestue og børnehavealderen, og har flere års erfaring fra botilbud for voksne mennesker med diagnoser indenfor autismespektret. Jeg har flere års erfaring med at strukturere en tryg hverdag for mennesker med diagnoser, og jeg har derigennem fået indsigt i vigtigheden af den tætte relation, for at give plads til udvikling i trygge, forudsigelige rammer. I mit arbejde som socialpædagog har nærvær og tryghed været afgørende for relationen til familien og barnets trivsel og udvikling. Personlighed udvikles hele livet igennem og skabes i de relationer vi befinder os i. Jeg er engageret og målrettet i mit arbejde som familiebehandler, og jeg mener, at det er i hverdagens situationer at pædagogisk arbejde udfolder sig. Jeg er nysgerrig på hele familiens samliv, trivsel, rutiner og kommunikation med fokus på at genskabe det gode familieliv. Som familiebehandler fokuserer jeg på at være empatisk og nærværende, og bestræber mig på at se hele familiens behov. Jeg brænder for at hjælpe børn og familier til en bedre hverdag, med mere overskud og fokus på det som fungerer.
Profil
Charlotte
Familiebehandler
Jeg er ansat som familiebehandler og kontaktperson i Tiponi. Jeg er uddannet socialrådgiver og har gennem hele mit arbejdsliv arbejdet med familier og børn med særlige behov. Jeg har erfaring fra myndighedsområdet som rådgiver, forebyggelseskonsulent og socialfaglig leder og har således et indgående kendskab til lovgivning og processer på “den anden side”. Jeg har de senere år arbejdet med familiebehandling og miljøterapi samt støttet og overvåget samvær. Jeg har en 1-årig efteruddannelse i narrative, systemiske og løsningsfokuserede tilgange. Jeg er MIM-P certificeret (Marschak Interaction Method of Psychometric) og har derudover erfaring med marte meo-forløb og sleeping dogs-metoden level I, II og III ved Arianne Struik. Jeg bliver i foråret 2022 færdig med en 1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Jeg sætter en ære i at møde mennesket, præcis hvor det er, og arbejder struktureret med at nå det fulde udviklingspotentiale for både børn og deres forældre.
Profil
Claus
Støttekontaktperson
Jeg brænder for at gøre en forskel for udsatte unge og motiveres af at se dm vokse. Jeg tror på, at det er i relationen mellem mennesker, at forandringer kan skabes og at motiverende samtaler kan sætte nye mål og retning. Som mentor i Tiponi glæder jeg mig hver dag over at skulle møde disse unge mennesker.
Profil
Dan
Støttekontaktperson
Jeg er ansat som støttekontaktperson og mentor ved Tiponis afdeling i Aarhus. Jeg er uddannet socialpædagog og har over 20 års pædagogisk og ledermæssig erfaring indenfor døgninstitutionsområdet, enkeltmandsprojekter og kriminalitetstruede unge. Jeg er drevet af lysten til at hjælpe borgeren med at opnå en mestringsgrad og tillid til egne evner, således at lysten og modet til at tage ansvaret for egen udvikling vender tilbage. Det ligger mig på meget på sinde at arbejde professionelt med den pædagogiske rolle, som en vigtig omsorgsperson for borgeren. Vedholdenhed, tålmodighed og troværdighed er essentielle værdier i mit pædagogiske arbejde, som jeg bruger aktivt. En bæredygtig og tillidsfuld relation øger selvværd, selvtillid og evnen til at lære nyt, tro på sig selv og indgå i sociale fællesskaber. Jeg har altid fokus på høj faglighed, sparring og på at inddrage andre fagpersoner, samarbejdspartnere og forskellige faglige perspektiver. Jeg mener, at det er sådan, vi skaber de bedste betingelser for borgerens udvikling.
Profil
Daniel
Mentor
Jeg er i Tiponi mentor i Gadefilialen. Jeg er uddannet pædagog med speciale i ungeområdet. Jeg har mere end 15 års erfaring med at arbejde med udsatte unge og støtte dem til sunde interesserer, gennemføre uddannelse og bedre trivsel. Omdrejningspunktet i stort set alt, hvad jeg tidligere har lavet har altid været at støtte og hjælpe udsatte unge. Min interesse startede allerede, da jeg som 17-årig var med til at starte en klub op for unge fra udsatte boligområder. Vi lykkedes med at skabe et rum for de unge, hvor de kom væk fra gaden og i stedet oplevede sunde fællesskaber og fik støtte til lektier m.m. Vi fik senere integrationsprisen for vores arbejde med de unge og klubben. Jeg har efterfølgende arbejdet som gadeplansmedarbejder, støttepædagog, mentor og lærervikar og de seneste år før Tiponi har jeg været på Behandlingsskolerne og støttet unge med psykiske diagnoser og udadreagerende adfærd.
Profil
Danny
Psykiater
Jeg er psykiater i Tiponi Rehab. Jeg foretager den lægefaglige indskrivning af borgere i misbrugsbehandling samt udreder og evt. behandler diverse psykiatriske lidelser in-house, så vidt muligt. Jeg er også ansvarlig for kontakten til den regionale psykiatri som samarbejdspartner herunder viderehenvisning, når det er relevant. Derudover yder jeg sparring og supervision af forløbene. Jeg er uddannet speciallæge i psykiatri ved Region Hovedstadens Psykiatri og har i mange år arbejdet indenfor dobbeltdiagnose på bl.a. Sankt Hans Hospital afd. M og kommunale rusmiddelcentre herunder som ledende overlæge i KABS.
Profil
Ewelina
Underviser
Jeg er underviser i Tiponi. Jeg er uddannet kognitiv psykoterapeut og har gennem de seneste år arbejdet som kognitiv coach/behandler samt i psykiatrisk regi som mentor. Oprindeligt er jeg uddannet cand.mag. i historie og filosofi med speciale i etik, og inddrager derfor gerne forskellige tilgange på tværs af mine fag i undervisningen på Sidewalk i Tiponi. Gennem konkrete kognitive værktøjer og evolutionære psykologiske forklaringsmodeller samt psykoedukation skaber jeg i fællesskab med vores borgere en forståelse for egne symptomer og selvopfattelse. Med fokus på positiv, støttende og motiverende samtale, møder jeg borgerne der hvor de er med medfølelse. Jeg er særligt optaget af at forstærke den enkeltes motivation og tro på sig selv, og vægter relationsarbejdet højt.
Profil
Flemming
Virksomhedskonsulent
Min hovedopgave som virksomhedskonsulent i Tiponi er at skabe, videreudvikle og fastholde gode relationer til lokale og regionale virksomheder. Jeg har målrettet fokus på, at den enkelte borger hurtigst muligt får varig tilknytning til arbejdsmarkedet i tæt samarbejde med mentorer og beskæftigelseskonsulenter. Jeg er oprindelig udlært maskinarbejder, men har også indrettet fødevarebutikker med fokus på kølemøbler, været produktionsplanlægger på et lystbådværft og ikke mindst haft 30 fantastiske år i rigspolitiet, hvor jeg som efterforsker i svindel med fødevarer har haft min daglige gang i alverdens virksomheder. Jeg sætter en ære i at levere professionel assistance og rådgivning.
Profil
Frank
Mentor
Jeg arbejder som familiebehandler og støttekontaktperson i Tiponi. Jeg har en baggrund i politiet, men har de seneste år før Tiponi arbejdet som støttekontaktperson for udsatte unge under CPUS (Center for Psykosocial Udvikling Slagelse Kommune). Min motivation findes i klichéerne: ”Sammen er vi stærke”, ”Vi løfter i samlet flok” og ”Ingen er hævet over andre”. Jeg ser mine medmennesker som ligeværdige og vil til enhver tid gøre mit bedste for at hjælpe, når borgerne møder forhindringer på deres vej.
Profil
Frederik
Mentor
Jeg er ansat som mentor i Tiponi for mennesker på kanten af livet. Det er vigtigt for mig at opbygge tillidsfulde og trygge relationer for at vinde indflydelse og motivere til at turde tage skridtet ud af et kaotisk liv. Jeg opnår gode resultater med mine borgere, fordi jeg er en god menneskekender med en særlig relations- og tillidsopbyggende evne. Jeg er et empatisk og rummeligt væsen med sans for andre nuancer end sort og hvid. Med en længere karriere i politiet bag mig, har jeg opbygget den relevante erfaring og robusthed, der skal til for at kommunikere tydeligt og i øjenhøjde med vores målgruppe. Men vigtigst af alt brænder jeg for at gøre en forskel for andre mennesker.
Profil
Gitte
Mentor
Jeg arbejder som familiebehandler og støttekontaktperson i Tiponi. Jeg er uddannet i politiet, hvor jeg har arbejdet i 17 år indenfor flere områder. Jeg har bl.a. stor erfaring som videoafhører af børn og unge, og stor erfaring i tæt samarbejde med både kommuner og de danske børnehuse omkring den videre sociale indsats for børnene og deres familier. Min tid i politiet har vist mig flere af livets mange sider, og jeg har altid brændt for at hjælpe andre mennesker. Gøre en forskel. Det giver mig energi at indgå i relationer med andre mennesker. Jeg er en glad og positiv person, som tror på det gode i alle mennesker. Jeg har nemt ved at få øje på muligheder for forandring og understøtter dette i praksis.
Profil
Hamida
Familiebehandler
Jeg er ansat som familiebehandler i Tiponi. Jeg er cand.mag. i sprogpsykologi fra Københavns Universitet og har mange års erfaring i familie- og ungerådgivning og med psykisk sårbare unge. Dels som behandler, dels som socialpsykologisk rådgiver. Jeg er dybt optaget af menneskets iboende potentialer og familiens afgørende betydning for indfrielsen heraf. Trivsel og udvikling er omdrejningspunkt for alt mit arbejde. Min teoretiske tilgang til familiebehandling har afsæt i tilknytningsteori og mentalisering. Åbenhed, empati, undren og spejling er vigtige værdier for mig. Jeg tror på at trivsel og sund udvikling udspringer af den trygge og tillidsfulde relation. Først da kan vi starte processen med at udforske vanskelige følelser og oplevelser, og integrere dem i vores selvforståelse. Den proces fremmer selverkendelse, ansvarlighed, fleksibilitet og ikke mindst den afgørende oplevelse af at kunne mestre sin tilværelse.
Profil
Hamza
Mentor
Jeg er ansat som mentor i Tiponi København. Jeg er oprindeligt uddannet konditor og har efterfølgende arbejdet som vagt og senest som koordinator på en byggeplads. Jeg begyndte at hjælpe unge med musikprojekter og så hvordan de spurgte mig om råd og vejledning langt udenfor musikken. Jeg har også en stor interesse for psykologi, så i Tiponi så jeg hvordan jeg kunne hjælpe mennesker til at finde deres vej, bidrage til deres livsglæde og nye perspektiver. Så snart jeg oplever borgeren træde et skridt frem, er det stor succes for mig. Dette giver mig en stor glæde – en følelse man ikke kan forklare.
Profil
Hasan
Mentor
Jeg har i en årrække, som mentor og kontaktperson, beskæftiget mig med unge med ”gade-orienteret” adfærd. Kernen for mig i et velfungerende forløb med en kriminalitetstruet ung er over tid at opbygge en sund og tillidsfuld relation til borgeren, der baserer sig på ligeværdighed og nysgerrighed. Jeg sætter rammerne og er en ”buffer” i forhold til f.eks. borgerens kommune. Min mellemøstlige baggrund og min opvækst på Nørrebro er et nyttigt redskab i mit arbejde i Tiponi. Jeg har et naturligt indblik i og viden om udfordringen ved at interagere i det danske samfund som en person af anden etnisk herkomst end dansk. På baggrund af min opvækst i et socialt udsat område kan jeg tale de unges sprog og har en almen forståelse for deres daglige problemer. Det er motiverende og glædeligt for mig at kunne bidrage til en sund integrationsproces og hjælpe borgeren med at sørge for, at han finder sin rette plads i det danske samfund.
Profil
Hassan
Mentor
Jeg er uddannet socialrådgiver og har tidligere arbejdet i Kriminalforsorgen, hvor mine opgaver bestod i at føre tilsyn med borgere, der var prøveløsladte, betinget dømte, samfundstjeneste dømte og behandlingsdømte. I tilsynsarbejdet i Kriminalforsorgen – som i mit arbejde med borgere i Tiponi støtter og motiverer jeg borgere til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse. Jeg udarbejder i den forbindelse risiko- og behovsvurderinger (LS/RNR). Jeg har erfaret, at man med tillidsfulde relationer kan skabe positive forandringer hos borgeren. Respekt, anerkendelse, ligeværdighed, engagement og fokus på ressourcerne i borgeren er nøgleord for mig i det sociale arbejde.
Profil
Jan
Beskæftigelseskonsulent
Jeg er ansat i Tiponi som beskæftigelseskonsulent. Mine primære opgaver er at hjælpe borgere videre i livet med enten job eller uddannelse. Altid tilpasset det sted i livet, de er lige nu, og i den retning de ønsker at gå. Jeg har arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet siden 2004, og gennem årene mødt utrolig mange forskellige mennesker, som jeg har kunnet hjælpe videre. Med erfaringer både fra det private og det kommunale system, føler jeg mig godt klædt på til alle slags opgaver. Jeg har oparbejdet et stort netværk af virksomheder, som gerne giver plads til borgere der vil videre. I mine øjne er der plads til alle. Vi skal bare finde den.
Profil
Janne
Støttekontaktperson
Kommer
Profil
Jasmin
Mentor
Jeg er ansat som mentor i Gadefilialen og varetager også opgaver i Tiponifilialen, TiponiPlus og Familieafdelingen. Jeg er uddannet socialrådgiver, og har 6 års erfaring fra forskellige steder i Kriminalforsorgen. Jeg har derfor stor erfaring og viden om kriminelle samt kriminalitetstruede borgere og deres udfordringer såsom misbrug, psykisk sårbarhed, radikalisering, voldelig ekstremisme, rocker-/bandetilhørsforhold m.m. Jeg sætter tillid, tryghed, anerkendelse og respekt meget højt i mit arbejde. Jeg tror på, at man ud fra en ”hånd-i-hånd” tilgang med borgeren, kan skabe succeshistorier, der kan være med til at øge deres livsglæde og trivsel. Alle mennesker fortjener at stå op hver morgen og føle sig værdsat og vigtig – nogen af os har bare brug for en ekstra hjælpende hånd og et kærligt skub dertil.
Profil
Jeanette
Familiebehandler og støttekontaktperson.
Kommer
Profil
Jette
Ekstern Støttekontaktperson
Jeg er uddannet psykoterapeut og har i 20 år arbejdet og boet med anbragte børn og unge med svære psykosociale vanskeligheder. Mit udgangspunkt har altid været at møde den unge med respekt for den de er, og forståelse for den verden de er skabt af. I det afsæt er det lykkedes at vende den fantastiske drivkraft de er i besiddelse af, til noget positivt. Når tilliden er skabt, kan arbejdet med forandringen starte. Det er lønnen i sig selv at se det lykkes.
Profil
Jesper E
Mentor
Jeg er ansat som mentor i Tiponi, idet jeg brænder for at gøre en forskel for mennesker på kanten af samfundet. Jeg er uddannet fængselsbetjent, har efterfølgende været i 15 år i politiet. Jeg har desuden i en periode på 4 år, arbejdet som boligsocialmedarbejder ved Københavns Kommune. Gennem mine tidligere jobs har jeg tilegnet mig en helt speciel evne, til at møde folk lige der hvor de befinder sig her og nu. Jeg ser mennesket i øjenhøjde og med respekt, uagtet hvad borgeren har med i ”rygsækken”. Respekt, ligeværdighed og anerkendelse, er nøgleord i mit arbejde som mentor. Da jeg er en god menneskekender med hjertet på rette sted, oplever jeg, at jeg hurtigt danner gode relationer med mine borgere. Dette er vigtigt, idet det er i relationen at forandringen sker.”
Profil
Kaspar
Bogholder
Jeg er Tiponis bogholder. Oprindelig er jeg uddannet bankassistent og har arbejdet med intern revision, været arbitragør og prokuratist. Jeg var i 5 år distriktschef hos importøren af Mazda/Suzuki med ansvar for 25 forhandlere. Jeg har været kunderådgiver hos Finansformidleren i 3 år. Derudover er jeg også selvstændig bogholder.
Profil
Katja C.
Misbrugsbehandler og mentor
Jeg er mentor og misbrugsbehandler i Tiponi Rehab. Jeg er uddannet Danish Addiction Counselor (DAC) og NADA akupunktør. Det bærende element i min tilgang til socialt arbejde er min store passion for at gøre en forskel for unge mennesker, der af forskellige årsager er havnet i udfordrende situationer. Jeg vægter særligt at være en nænsom og omsorgsfuld guide i rejsen ud af rusmidlerne, hvor empati, nærvær og aktiv lytning skaber grobund for at understøtte de unges egen-motivation og er med til at tænde gløden og håbet i borgerne. Derudover har jeg særligt fokus på styrkelse af tillidsfulde relationer, da jeg af erfaring ved, at det kan skabe positive forandringer. Min faglige ballast stammer fra både offentlig og privat behandlingsregi med baggrund i evidensbaserede metoder, heraf kognitiv, MI og MOVE, hvor jeg har arbejdet med målgrupper, der spænder vidt fra de helt unge med eksperimenterende misbrug til mennesker med et langt liv med massivt misbrug – og alt derimellem.
Profil
Katja H.
Støttekontaktperson
Jeg hedder Katja og er ansat som støttekontaktperson i Tiponi Familie. Jeg er uddannet fængselsbetjent, og har arbejdet indenfor dette fag i 17 år. Jeg har de seneste år sideløbende arbejdet som mentor i Kriminalforsorgen i Frihed (KiF). Her bestod arbejdet i at støtte prøveløsladte indsatte til at kunne komme tilbage til en kriminalitetsfri tilværelse. Jeg har også erfaring som miljøterapeutisk medarbejder på behandlingshjem for psykisk sårbare, omsorgssvigtede eller voldsramte unge mennesker. Jeg brænder for relationsarbejdet, og det at skabe tillid og tro på at kunne meget mere. For mig er det vigtigt at skabe tryghed og møde mennesker i øjenhøjde, så alle føler sig hørt på den helt rigtige måde. På den måde, mener jeg, at vi skaber langvarige og holdbare løsninger for fremtiden.
Profil
Katja
Mentor
Jeg interesserer mig for menneskets psykologi og adfærd og den kompleksitet, der forbinder dem. Denne interesse samt min personlige udvikling har naturligt ført mig i retning af arbejde med mennesker. Særligt har de mest udsatte, ”anderledes” og mest sårbare tændt mit drive. Jeg arbejder vedholdende, kreativt og innovativt ud fra devisen, at alle mennesker har ret til et godt liv også de, der ikke fik de bedste vilkår, kærlighed og robusthed i vuggegave. Med den rette støtte i form af nærværende relationer, undervisning og evt. behandling er det min erfaring, at det over tid er muligt at eliminere kaosfølelse, selvskadende adfærd, misbrug m.v. og opnå integritet og selvforståelse. Herfra bliver det muligt på en bedre måde at finde sin vej i livet. Jeg er uddannet pædagog og organisk psykoterapeut. Min måde at arbejde på er at være iderig og tænke ud af boksen.
Profil
Katrine
Faglig koordinator
Jeg er faglig koordinator i Gadefilialen. Jeg er uddannet Cand. Mag i religionssociolog med tilvalgs- og enkeltfag inden for det kriminologiske område. Jeg har stor interesse i og forståelse for samfundsforhold – særligt det kriminologiske felt. Jeg har mange års erfaring inden for beskæftigelsesområdet, hvor jeg har været myndighedssagsbehandler primært for borgere med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede og sårbare borgere samt siddet i satellitter i udvalgte boligområder i København. Derudover har jeg arbejdet i et forebyggelsescenter på sundhedsområdet, hvor jeg havde fokus på ulighed i sundhed. Jeg har kendskab til systemets rolle i forhold til målgruppen, og har erfaringer med forskellige reaktioner på dette. Jeg synes, det er vigtigt at have forståelse for, hvor det enkelte menneske kommer fra, og forsøge at støtte den enkelte til at tage ansvar for eget liv og være med til at skabe mening og en positiv forandring.
Profil
Kenneth
Mentor
Jeg er uddannet akademisk ungdomspædagog.  Jeg har i mange år arbejdet  som opsøgende gadeplansmedarbejder med kriminalitetstruede unge og deres familier på Indre Nørrebro. Jeg fungerede som konfliktmægler, tryghedsmedarbejder, skoleungerådgiver og kontaktperson. Mit arbejde på Indre Nørrebro har givet mig indsigt i hvordan et lokalsamfund fungerer på forskellige niveauer, kulturforskelle, samt socialt udsatte unge og deres udfordringer. Relationen er grundelementet i socialt arbejde; derfor lægger jeg vægt på anerkendelse, respekt og forståelse. Jeg er glad for at være en del af Tiponi, hvor jeg er en del af et større fællesskab, der deler de samme værdier. 
Profil
Kenneth L
Støttekontaktperson
Jeg er ansat som støttekontaktperson i Tiponi Botilbud Aarhus. Jeg er uddannet socialpædagog og har mange års erfaring med at støtte unge - særligt kriminalitetstruede unge på blandt andet døgninstitutioner samt i forskellige projekter. Vedholdenhed, tålmodighed, positivitet og troværdighed er essentielle værdier i mit pædagogiske arbejde. Jeg fokuserer på høj faglighed, men også at inddrage andre fagpersoner og samarbejdspartnere da jeg er overbevist om, at vi med tværfaglighed skaber de bedste betingelser i respekten for borgerens udvikling.
Profil
Khalid
Familiebehandler og mentor
Jeg hedder Khalid og jeg er uddannet cand. Mag i Pædagogik. Jeg er pt. i gang med at tage en familiebehandleruddannelse. Jeg har tidligere beskæftiget mig med en række socialpædagogiske projekter indlands og udlands. Jeg har de seneste år været beskæftiget inden for specialpædagogikken samt været pædagogisk konsulent primært som familiebehandler og kontaktperson. Min passion er at hjælpe mennesker og møde dem i deres ståsted, samt give dem redskaber til at være selvhjulpne. Min filosofi er, at alle mennesker besidder ressourcer, som kan bidrage til gode samfundsværdier. For mig handler det om at finde den enkeltes ressourcer og udvikle deres kompetencer. Jeg arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang, hvor jeg prøver at finde den intrinsiske motivation frem i mennesket og være optimistisk i at nå målet. Personligt brænder jeg for at gøre en forskel i det sociale arbejde. Jeg bruger min person og interkulturelle forståelse til at navigere i det sociale arbejde.
Profil
Kit
Mentor
Jeg er ansat som mentor i Tiponi. Jeg er uddannet socialrådgiver, og har tidligere arbejdet med udsatte voksne samt rådgivet indenfor forskellige afhængigheder; herunder misbrugsproblematikker, ludomani, sexafhængighed, multiafhængighed, alkoholisme samt pårørende til alkoholikere. Udover disse problematikker har jeg støttet personer, der led af forskellige diagnoser samt arbejdet en del med sygedagpengeloven. Derudover har jeg været en del af dagbehandling og efterbehandling og konkret også været involveret på disse områder via terapiforløb. Det essentielle i mit arbejde som mentor er at møde borgerne der hvor de er og altid i øjenhøjde. Jeg vægter relationsdannelse, fordomsfrihed og empati højt. Mit højeste ønske er at bruge mine erfaringer til at være med til at facilitere, at borgerne selv opnår en mestringsfølelse og når deres mål.
Profil
Kristian
Mentor
Jeg er ansat som mentor i Tiponi og har et brændende hjerte for arbejdet med udsatte mennesker. Jeg er uddannet pædagog med speciale i mennesker med sociale problemer og har otte års erfaring som socialpædagog. Her har jeg primært arbejdet med udsatte børn og unge på døgninstitutioner og deres familier. Jeg har erhvervet mig stor erfaring i arbejdet med mennesker med sociale og psykosociale udfordringer - særligt børn og unge med forskellige diagnoser og udadreagerende adfærd. Herigennem har jeg udviklet særligt gode evner til at opbygge autentiske, tillidsfulde og trygge relationer, som jeg mener danner grundlaget for al arbejde med udsatte mennesker. Kun på den måde er det muligt at træde ind i andre menneskers liv og få lov til at spille en vigtig rolle henimod at understøtte, motivere, skabe lyst og overskud til forandring. Det er vigtigt for mig at have en hverdag fyldt med mening, hvor jeg kan bruge mig selv som menneske og mine evner til at skabe glæde og gøre en forskel for mennesker. Det har jeg hver dag mulighed for hos Tiponi.
Profil
Lars C
Familiebehandler
Jeg er familiebehandler og psykoterapeut i Tiponi. Udover at være uddannet psykoterapeut, har jeg også en professionsbachelor i Pædagogik og er uddannet autismekonsulent. Jeg har arbejdet i forsvaret som underviser og faglærer i 12 år. Jeg har 20 års erfaring med familiebehandling, terapi og relationsarbejde. Jeg har et holistisk syn på mennesket og familien. Jeg er systematisk og dynamisk orienteret og går op i at skabe tryghed og relation, og lader kreativitet og nytænkning skabe løsninger for det fremadrettede liv. Jeg er fokuseret på at finde årsagen til det, der udfordrer, fremfor at symptombehandle. Jeg er passioneret i mit arbejde med mennesker.
Profil
Lasse
Støttekontaktperson
Kommer
Profil
Lone
Regnskabsmedarbejder
Min primære opgave er registrering af forløb og fremsendelse af kontrakter. Jeg har en bred administrativ erfaring indenfor forskellige brancher. Det er meget spændende at være del af en virksomhed som konstant udvikler sig og jeg finder stor motivation i at arbejde for en virksomhed som hjælper udsatte mennesker.
Profil
Lora
Socialrådgiver og mentor
Jeg er uddannet socialrådgiver og er ansat som myndighedsrådgiver og mentor i Tiponi. Jeg har i de sidste 5 år arbejdet med borgere i alderen 18-29 år, som er udfordret med komplekse problemstillinger som psykiske/fysiske lidelser, hjemløshed, misbrug, truet af kriminalitet og andre sociale udfordringer. Jeg har primært beskæftiget mig med LAB, men har også erfaring inden sygedagpengeområdet og boligsociale- og hjemløseindsatser. Det er et privilegium at få lov til at arbejde med mennesker, som har brug for en håndudstrækning og som blot prøver at finde mening i deres tilværelse og skabe en forandring. Jeg tror på, at ingen situationer er håbløse, og alle kan motiveres til at skabe en forandring. Det er vigtigt for mig at møde enhver borger med anerkendelse, respekt og empati.
Profil
Lotte
Støttekontaktperson
Jeg er ansat som støttekontaktperson i Tiponi Botilbud. Jeg er uddannet socialpædagog og har over 20 års erfaring i arbejdet med udsatte og anbragte unge - et område som altid har haft min interesse og som jeg brænder for. Jeg er erfaren i at arbejde med unge i egne boliger og i hybler og i at kunne veksle mellem at arbejde i akutte situationer, og at arbejde med unge hvor indsatsen spænder over en længere tidsperiode. Fælles for alle de steder jeg har arbejdet er, at målgruppen er bred, og de unge er meget forskellige og har forskellige psykosociale problemstillinger, hvilket kræver fleksibilitet både i tilgang og tilgængelighed. Jeg er god til at se potentiale, også når den unge ikke selv kan det. Jeg er øvet i at holde ud, når den unge har lyst til at give op, og i at skabe motivation indefra, gennem samtaler, aktiviteter og relationen til den unge.
Profil
Madison
Familiebehandler
Jeg har i mange år arbejdet som familiebehandler for udsatte familier. Jeg er uddannet psyko- og parterapeut og har færdiggjort kurser i TFT/EFT, ADHD, borderline samt tilknytningsforstyrrelser. Jeg har sideløbende arbejdet som tolk ved domstolene i 21 år. Metodisk anvender jeg blandt andet dynamisk interpersonel terapi, som er med til at forbedre relationen til andre. Derudover anvender jeg også humanistisk terapi, der er en positiv tilgang i psykoterapi. Den nyeste metode, jeg anvender, er metakognitivterapi som har god virkning på især angstproblematikker. Jeg har en stærk passion for at hjælpe andre mennesker med at opnå lykke og succes i deres liv. Jeg er enorm nysgerrig på, hvad mennesker har med i bagagen, som måske kan være med til at spænde ben for dem. Jeg tilbyder en hjælpende hånd - både som terapeut, men også som familiebehandler. Jeg brænder for det jeg laver, og laver det jeg brænder for.
Profil
Mads
Mentor og misbrugsbehandler
Jeg har mange års erfaring som underviser, værkstedsleder og mentor for unge på specialinstitution. Jeg brænder for arbejdet med udsatte og sårbare unge, unge med sociale udfordringer og diagnoser. Uanset de unges udgangspunkt er min styrke én til én relationen og jeg har altid en anerkendende tilgang til de borgere, jeg arbejder med. Glæden ved at kunne være der for de unge, når der er mest behov for det, og den tillid, jeg har kunne opbygge på trods af de utallige svigt i livet, de unge mennesker ofte tidligere i deres liv har oplevet, betyder enormt meget for mig. Det er dét, der driver min motivation til fortsat at arbejde med unge med særlige behov.
Profil
Maja
Studentermedhjælper
Jeg er studentermedhjælper i Tiponi Botilbud. Jeg har en bachelor i sociologi og kulturanalyse og er netop startet på en kandidat i pædagogisk antropologi. Jeg interesserer mig meget for emner som integration, socialisering, kommunikation og socialt sammenhold, som jeg netop styrkes endnu mere indenfor gennem min uddannelse. Min teoretiske baggrundsviden giver mig motivation til at arbejde med sociale sammenhold, kulturforskelle og sociale processer.
Profil
Marek
Leder af faglig enhed
Jeg er faglig leder i Tiponfilialen,hvor vi målretter indsatser til borgere med svære diagnoser og psykosociale udfordringer, der forhindrer dem i at kunne gennemføre ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet næsten 10 år inden for beskæftigelsesområdet. Jeg er derudover uddannet psykoterapeut fra EFT-instituttet. Jeg har en passion og livsappetit for at hjælpe folk. Denne passion er udsprunget af et liv med masser af kærlighed – men også skarpe sten på vejen, som til tider har virket uoverkommelige og uretfærdige. Det er disse skarpe sten, som har formet mig og har været med til at udvikle min interesse og lyst til at se på menneskers udvikling og de psykologiske processer.
Profil
Maria
Beskæftigelseskonsulent
Jeg er beskæftigelseskonsulent i Tiponi. Jeg er meget optaget af psykologi, og har et ønske om at studere psykologi på Københavns universitet i 2022. Jeg har tidligere arbejdet i en vuggestue, indtil jeg fik muligheden for at starte i Tiponi. Jeg er af den overbevisning, at alle skal have en plads i samfundet, uanset hvad man har med i rygsækken. På baggrund heraf er jeg meget glad for i Tiponi at arbejde i beskæftigelsesfilialen, hvor jeg med stor glæde hjælper borgere til at bygge broen til arbejdsmarkedet.
Profil
Maria K.
Beskæftigelseskonsulent
Jeg arbejder som beskæftigelseskonsulent i Tiponi. Jeg er uddannet Politibetjent, hvor jeg har arbejdet i 12 år. Jeg har altid haft en vision om at gøre en forskel for andre og mit arbejde i Tiponi giver derfor rigtig god mening.
Profil
Maria L
Familiebehandler og støttekontaktperson
Kommer
Profil
Maria Q
Familiebehandler
Jeg arbejder som familiebehandler og støttekontaktperson i Tiponi. Jeg er uddannet socialrådgiver og har manges års erfaring med at støtte børn og familier, både inden for myndighedsområdet og det kriminalpræventive arbejde. Mit udgangspunkt er altid at være nysgerrig og ydmyg i relationen, samt at tro på det enkelte menneske.
Profil
Marianne
Mentor
Jeg er ansat som mentor i Tiponifilialen og Tiponi Familie. Oprindeligt er jeg økonomiuddannet indenfor handel- og kontor. Har i en årrække arbejdet i jobcentre og derigennem godt kendskab til LAB. Jeg har af flere omgange arbejdet som støttekontaktperson i botilbud for borgere med svære diagnoser, udviklingshæmning og psykosociale udfordringer. I tråd med dette er jeg under uddannelse til psykoterapeut. Det er en kæmpe motivation for mig at gøre en forskel for borgere med særlige behov. Jeg tror på en anerkendende tilgang til det hele menneske. Jeg tror på, at nøglen til udvikling er at blive lyttet til, mødt i øjenhøjde og med medfølelse. Derfor er jeg utrolig taknemmelig for indgå i Tiponis team af ildsjæle med høj faglig ekspertise, der brænder for at hjælpe udsatte borgere.
Profil
Mark
Leder i Midtsjælland
Jeg er uddannet i politiet og har arbejdet der i 10 år. En del af min tid i politiet var jeg udstationeret i Grønland. I politiet har jeg stiftet bekendtskab med borgere på kanten af loven og på den forkerte side af loven. Jeg har set magtesløshed, håbløshed og voldsomme følelser udmøntende sig i hævn, magt, kontrol m.v. Uanset hvilke motiver og intentioner der ligger bag menneskets handlinger, tror jeg på, at vi alle drømmer om et godt liv. Jeg har forladt politiet til fordel for jobbet som mentor i Tiponi. Sammen med mine kollegaer rækker jeg hånden ud til de unge mennesker, der har søgt samhørighed i de kriminelle miljøer. Formålet med mit arbejde er at støtte dem i at tage afsked med bandemiljøet så de kan få det liv de drømmer om.
Profil
Malene
Familiebehandler og støttekontaktperson
Jeg er ansat i Tiponi som familiebehandler og støttekontaktperson. Jeg er uddannet pædagog og har i 12 år arbejdet på forskellige opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge med psykosociale og emotionelle udfordringer. Derudover har jeg arbejdet i 6 år på en specialskole for elever med ADHD og eller autismediagnose. I mit arbejde har der altid været stor fokus på familiebehandling, da barnet sjældent står alene med udfordringen, som ofte er symptom på problematikker i familien. Jeg møder mennesker, store som små, med respekt, empati og et åbent sind. Det er vigtigt for mig at være tydelig og anerkendende i mit arbejde. Jeg er optaget af de dynamikker og samspil, der er i en familie, og hvordan vi i samarbejde kan optimere samvær og trivsel blandt alle familiemedlemmer. I arbejdet med familier gør jeg mit bedste for at gøre processerne forudsigelige og overskuelige, så alle føler sig set, hørt og taget hånd om.
Profil
Meliha
Beskæftigelseskonsulent
Jeg arbejder som beskæftigelseskonsulent i Tiponi. Jeg er uddannet socialrådgiver og har flere års erfaring med beskæftigelsesområdet. Jeg har også tidligere arbejdet med borgere, som var ressourcemæssigt begrænset og som kunne have mange forskellige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet som jeg har hjulpet til beskæftigelse. Som beskæftigelseskonsulent i Tiponi, har jeg mulighed for at beskæftige mig med min passion for mit fag og især for arbejdet med afklaring af mennesker i forhold til arbejdsmarkedet. Jeg har stærke kompetencer i forhold til afklaringsprocesser med enkeltpersoner og i mødet med den enkelte borger. Jeg kombinerer altid et positivt og helhedsorienteret menneskesyn med en igangsættende og motiverende professionalisme og det synes jeg gør en forskel.
Profil
Melissa
Familiebehandler og støttekontaktperson
Jeg er uddannet socialrådgiver, med primær erfaring som myndighedsrådgiver i en børn- og ungeforvaltning med målgruppen 0 til 23 år, med alle former for udfordringer og indsatser jf. Serviceloven. Derudover har jeg erfaring fra et misbrugscenter og en varmestue, hvor jeg har haft fokus på de borgere der kommer med komplekse misbrugsproblematikker, hjemløshed og svære livsvilkår. Mit arbejde er min hobby, min personlige passion og med ønske om dagligt at medvirke til at forebygge sociale problemer, samt medvirke til den bedst mulige udvikling, hos den enkelte. Min kerneværdi i mit arbejde er at være helhedsorienteret, løsningsfokuseret, anerkendende, empatisk, tillidsfuld, tydelig og troværdig.
Profil
Mette J
Familiebehandler
Jeg arbejder som familiebehandler og støttekontaktperson i Tiponi. Jeg er uddannet socialpædagog og har mange års erfaring indenfor området med socialt udsatte børn, unge og familier. Jeg arbejder løsningsorienteret med at afdække familiens og den unges ressourcer og udviklingspotentialer. Jeg er altid ærlig og troværdig, for det nytter ikke at have uld i munden. Jeg tror på gennemsigtighed og taler åbent med familierne om, hvor de kan nå hen gennem vores samarbejde. Mit arbejde i familierne og med den unge bygger på respekt og troen på, at vi alle gør det bedste, vi formår
Profil
Michael
Beskæftigelseskonsulent
Profil
Mikael
Autoriseret psykolog
Jeg er uddannet NLP Psykoterapeut, Autoriseret Psykolog gennem Psyko- lognævnet og aktuelt under uddannelse til ”specialist i psykoterapi” gennem Dansk Psykologforening. Jeg har arbejdet med terapi siden 1999, og har uddannelse indenfor følgende metoder: - NLP - Mindfulness baseret - Kognitiv terapi - Hypnoterapi - Narrativ terapi - EMDR - Dialektisk Adfærdsterapi - Prolonged Exposure - Kognitiv Adfærdsterapi - Compassion Fokuseret Terapi Biofeedback Jeg har erfaring indenfor misbrugsbehandling, angst, depression, stress, PTSD, traumer, lavt selvværd, parterapi, familieterapi, personlighedsforstyrrelser, selvskade og normbrydende adfærd.
Profil
Morten A
Ejendomsinspektør
Jeg er servicekonsulent i Tiponi og understøtter Tiponis Botilbud og alle Tiponis filialer på Sjælland. Jeg kommer fra 40 år som leder i politiet, hvor jeg har håndteret større operationer, daglig drift og sikret løbende udvikling. Jeg er glad for at lave et skifte i mit arbejdsliv netop nu, og glæder mig til at bruge min lange erfaring og kompetencer til at understøtte Tiponis høje kvalitet og fortsatte udvikling.
Profil
Morten J.
Støttekontaktperson
Jeg er ansat som støttekontaktperson i Tiponi Botilbud. Jeg har været selvstændig vognmand i 20 år og i en årrække specialiseret mig i at kunne skabe en tryg og sikker transport for sårbare børn og unge med diagnoser såsom autisme, ADHD og andre adfærdsmæssige udfordringer samt voksne, som har oplevet ulykker og traumatiserende situationer. Nogle af de vigtigste elementer i min tilgang er evnen til at udvise forståelse og ro, forudse mulige kritiske situationer og støtte op om den samlede håndtering af den unges liv. Jeg er drevet af at hjælpe folk på rette vej på alle niveauer. Min indre ild får næring, når jeg ser mine anstrengelser bære frugt.
Profil
Murad
Mentor
Jeg er en ung mand på 32 år med arabisk baggrund og har boet i Danmark siden 1990. Jeg har professionelt beskæftigede mig med forskellige arbejdsopgaver, i takt med de udfordringer livet har budt mig professionelt og personligt, har jeg derfor udviklet mange kompetencer. Til dagligt beskæftiger jeg mig med udadreagerende, adfærdsvanskelige, omsorgssvigtede og udsatte unge med sociale vanskeligheder. Jeg ser mig selv, som anerkendende og engagerer mig i det enkelte individ. Jeg møder alle og ikke mindst kollegaer med ligeværd og varme. For at en organisation for mig fungerer optimalt skal nøgleordene være kommunikation, samarbejde, ærlighed, faglighed og udvikling. Jeg er derfor også en person, der godt kan lide at have mange bolde i luften og at dagene ikke er ens. Jeg taler flydende dansk, arabisk og engelsk, dette har været stor hjælp for mig at kunne kommunikere i sådan et bredt omfang. Trods min unge alder har jeg mange livserfaringer. På godt og ondt har dette været med til at udvikle mig og skabe den person jeg er i dag. En person der forstår, hvordan man kan vende de negative oplevelser til noget positivt og brugbart. Jeg er optimist og tror på mig selv og andre. Forholder mig realistisk til mine omgivelser, har en god dømmekraft, vurderer nøje og er god til at træffe de nødvendige beslutninger, også i akutte situationer.
Profil
Omar
Mentor
Jeg er uddannet indenfor HR-management på Københavns Erhvervsakademi. Jeg har altid arbejdet med mennesker og motiveres af at hjælpe andre og være med til at skabe en positive udvikling. Jeg har tidligere arbejdet som pædagog for unge fra det kriminelle miljø på Frederiksberg, og erfarede her, hvordan mine sociale og faglige kompetencer kunne gøre en forskel for de unge. Jeg har også stor erfaring med at støtte og hjælpe borgere med autisme, da jeg i flere år har arbejdet med autister som frivillig. Jeg har også arbejdet for Habitus, hvor jeg også hjalp mennesker med autisme med at skabe en hverdag, mening og få dem i beskæftigelse, når muligt. Jeg har arbejdet i udlandet med HR – særligt rekruttering – samt været selvstændig og haft mit eget vagtfirma. Jeg drives af at hjælpe med at skabe en positiv udvikling hos mennesker, støtte dem i se nye perspektiver og muligheder og finde deres vej og plads i samfundet.
Profil
Pia
Mentor og familiebehandler
Jeg er læreruddannet og har arbejdet mange år på en specialskole for børn med autisme og ADHD. Jeg er derudover uddannet familieterapeut og terapeut med speciale i sensitive børn og har via egen praksis arbejdet med dette i flere år. Jeg har godt kendskab til visualisering, struktur, forudsigelighed, og det at skabe trygge rammer og et tæt familiearbejde. For mig er det naturligt, at når et barn har det svært, så er det vigtigt at arbejde hele vejen rundt om barnet, og sørge for, at barnet får bedst mulige betingelser for at kunne udvikle sig og leve et godt og harmonisk liv. Dette gælder også, når jeg står over for borgere, der har brug for særlig støtte og hjælp. Jeg har fokus på at skabe en tryg og tillidsfuld relation, det er en stor del af mig og mit arbejde. Jeg har gennem mit arbejde altid haft særligt fokus på arbejdet med familierne. Det er min overbevisning, at man bliver nødt til at arbejde omkring barnet. Det er sjældent barnet/den unge, der er problemet, men symptom på problemet og vi skal derfor kigge på det store billede – hele familien. Alt for mange har i løbet af deres liv været nødt til af forskellige grunde at oversamarbejde med deres omgivelser. Alt efter, hvad vi udsættes for som børn, vil vi udvikle forskellige beskyttelsesstrategier. Disse beskyttelsesstrategier kan være virksomme og nødvendige i barndommen, de kan være afgørende for liv eller død. Men i vores voksenliv er de sjældent lige så brugbare. I stedet spænder de ben for os og begrænser os i at udfolde vores liv. At kunne være med til at ændre disse mønstre, at bryde vores ophav og finde vores egen vej, at gøre drømme til virkelighed er for mig meget meningsfuldt.
Profil
Randi
Faglig leder for Botillbud
Faglig leder i Tiponi Botilbud. Jeg er uddannet Socialpædagog med speciale i mennesker med komplekse problemstillinger, relationsdannelse og socialbehandling. Jeg har mere end 20 års erfaring med unge og voksne med svære sociale og psykiske udfordringer samt kriminalitet og misbrug – særligt at støtte socialt udsatte til at finde fodfæste i samfundet. Min drivkraft i det socialfaglige arbejde er kontakten, samarbejdet og mødet med borger, hvor vi i fællesskab kan have fokus på løsning af det, der står i vejen for den gode udvikling. Jeg møder mennesker med en ordentlighed, uanset hvad formålet med mødet er. Jeg kommunikerer tydeligt og anvender min naturlige nysgerrighed i min søgen efter at forstå den, jeg samarbejder med og sikrer, at det jeg siger også giver mening for den anden. Troværdighed er værdifuldt for mig og jeg sætter en stor ære i at fremstå tillidsfuld og respektfuld. Jeg er ydmyg, afventende og god til at håndtere at socialfagligt arbejde ofte kræver stor tålmodighed.
Profil
Rasmus
Mentor
Jeg er uddannet Socialrådgiver, og har arbejdet som Ungerådgiver i en familieafdeling før jeg kom til Tiponi. Her har jeg arbejdet både forebyggende med unge i ambulante tilbud og med anbragte unge i plejefamilier og på opholdssteder. Jeg har en særlig interesse i de mest udsatte og/eller kriminalitetstruede unge, hvorfor jeg også i perioder har siddet med i SSP som repræsentant for forvaltningen. Jeg er certificeret i, og har arbejdet med YLS-Screening, der er et screeningsværktøj til at vurdere risikoen for gentagen kriminalitet hos unge, og hvilke beskyttelsesfaktorer den enkelte unge har. YLS-Screeningen er tilsvarende det værktøj, LS-RNR, der bruges i kriminalforsorgen, dog målrettet mod børn og unge. Jeg har arbejdet i Den sociale Døgnvagt for børn og unge, hvor jeg her har været vant til at vurdere situationer og træffe beslutninger i akutte og komplekse problemstillinger. Jeg har været ansat i Tiponi siden juni 2019 (Helsingør-afdelingen) og nyder at arbejde ”hands-on” med unge, der har komplekse problemstillinger. I Tiponi er jeg glad for at vi kan arbejde konkret med borgernes ressourcer, og støtte dem i at skabe værdi for sig selv og for det samfund der omgiver dem.
Profil
Rikke
Familiebehandler
Profil
Robert
Tiponi familie og Tiponi Botilbud
Kommer
Profil
Said
Afdelingsleder i Nordsjælland
Jeg er uddannet socialrådgiver og har erfaring i arbejdet med kriminalitetstruede unge. Jeg har arbejdet som frivillig gadeplansmedarbejder, brobygger i et socialt udsat boligområde i København og som støttekontaktperson. Jeg brænder for det sociale arbejde og sætter stor pris på at have mulighed for at arbejde med mennesker, som har det svært. Jeg ser udviklingspotentiale i alle mennesker; opgaven er i fællesskab at få det frem. Relations arbejde er i min optik et grundlæggende element i socialt arbejde. Jeg mener, at man med respekt og forståelse for menneskers livssituation kan danne grobund for en god og bæredygtig relation. 
Profil
Salah
Mentor
Jeg er uddannet socialrådgiver og har været myndighedssagsbehandler på ungeområdet. Her håndterede jeg hovedsageligt unge med dobbelt diagnoser og multiproblematikker. Yderligere har jeg arbejdet i restauration som driftsleder i en årrække samt været selvstændig. Det lærte mig at bevare overblikket, have mange bolde i luften samt hele tiden være løsningsorienteret og omstillingsparat. Derudover har det givet mig et bredt netværk af selvstændige erhvervsdrivende i København. Jeg er vokset op i et socialt belastet område og har set skyggesiden af den kriminelle underverden. Det har givet mig en passion og et drive for at arbejde forbyggende samt rehabiliterende med målgruppen. Jeg ønsker at give tilbage til samfundet via de erfaringer jeg har tillært mig på ”gaden” koblet på min teoretiske viden inden for feltet. Jeg er pragmatisk anlagt i forhold til målgruppen, og tror på, den gode relation kan skabe grobund for en reel forandring.
Profil
Sandra
HR-konsulent
Som HR-konsulent i Tiponi har jeg det overordnede ansvar for de administrative HR-processer. Derudover bidrager jeg til HR-udviklingsprojekter og hjælper med at implementere og drifte udvalgte HR-initiativer. Jeg brænder for den humanistiske del af organisatorisk udvikling og forandring - særligt medarbejdertrivsel i sådanne processer. Jeg har erfaring som mentor/beskæftigelseskonsulent, og det er nu en stor fornøjelse at kunne understøtte Tiponis dygtige ildsjæle fra min HR-position. Jeg har både en Cand.mag. i Læring og forandringsprocesser, en akademisk projektlederuddannelse og er certificeret coach. Jeg er engageret og målrettet i mit arbejde og nyder at arbejde på tværs af mine uddannelser og erfaringer. Jeg lytter efter behov og potentialer i enhver samtale og er vild med at kunne bidrage til alle former for udvikling og omsætte dette til nye handlinger.
Profil
Sarah
Støttekontaktperson
Jeg er ansat som støtte kontaktperson i Tiponi Botilbud. Jeg er uddannet socialrådgiver i 2007 og har brugt næsten hele mit arbejdsliv på at arbejde med voksne psykisk syge i blandt andet distriktspsykiatrien. Undervejs har jeg også beskæftiget mig med spiseforstyrrelser, socialt udsatte og sårbare unge. Jeg brænder for at hjælpe folk ud af diverse fastlåste og/eller negative livssituationer som de ikke selv formår at komme ud af. Det er min stærke overbevisning, at vi kommer længst med en god og tillidsfuld relation mellem borger og fagperson. Denne relation formår jeg at skabe, og jeg mener, det er altafgørende i udviklingsprocessen. Jeg har et helhedsorienteret og positivt menneskesyn med fokus på borgerens ressourcer frem for begrænsninger. Det er vigtigt at se det enkelte menneske, hvor det er. Som fagperson er det min opgave at støtte og guide de udsatte på en empatisk og respektfuld måde, så de igen kan tage styring over deres liv og få forbedret deres livskvalitet. Alle mennesker har ret til et godt liv.
Profil
Soumia
Mentor
Jeg arbejder som støttekontaktperson Tiponis Botilbud og familieteam samt er mentor i Tiponifilialen. Jeg er uddannet pædagog og har de seneste seks år beskæftiget mig med unge udsatte blandt andet i indre København, hvor jeg selv er opvokset. Gennem min erfaring inden for socialt arbejde har jeg fået godt kendskab til, hvilke udfordringer de unge kan have med sig i bagagen, og hvad det indebærer at hjælpe dem videre ud i samfundet igen samt vejlede og støtte dem hen imod en bedre tilværelse. I Tiponi er jeg en del af Tiponifilialen, familieindsatsen og Tiponis Botilbud, hvor jeg altid står til rådighed for mine borgere. Som person vægter jeg at være tilgængelig og fleksibel overfor borgeren samt være vedholdende og bevare den gode, professionelle relation.
Profil
Stine A
Projektleder og psykoterapeut
Jeg arbejder som projektleder i Tiponi Familie og har ansvaret for at udvikle og implementere nye initiativer på familieområdet. Jeg er oprindelig uddannet inden for HR, men har sidenhen videreuddannet mig til Familie- og psykoterapeut ved Blackbird Institute. Jeg brænder særligt for at understøtte forældre i at være til stede i livet som hele mennesker samtidig med at de har øje for og værner om deres børns følelsesliv og udvikling.
Profil
Stine
Mentor
Jeg er ansat som mentor i Tiponi Midtsjælland. Er oprindelig uddannet kontorassistent i et mediebureau, men har de seneste 13 år arbejdet som mentor; med misbrugere, kriminelle og mennesker med forskellige diagnoser, herunder ADHD, autisme, borderline, depression, OCD og PTSD. Desuden også borgere med langtidsledighed og udsatte familier. For mig er det vigtigt at skabe en god relation og møde den enkelte i øjenhøjde og med respekt. Dette er grobund til forandring og udvikling. Jeg arbejder lyttende, motiverende og anerkendende og inddrager borgerne til at tage ansvar for egen udvikling, se deres ressourcer og kompetencer. Grundlæggende mener jeg, at alle har ret til et værdigt liv, og jeg drives af at guide og følge dem på deres rejse.
Profil
Susanne
Familiebehandler
Jeg er ansat i Tiponi Familie som familiebehandler. Er oprindelig uddannet socialrådgiver og har arbejdet 12 år som myndighedssagsbehandler med fokus på at hjælpe samfundets mest udsatte og sårbare børn, unge og familier. Jeg er også uddannet familiebehandler og har tidligere arbejdet i et forebyggende tilbud for udsatte børn og familier. Der var fokus på at skabe gode oplevelser for børn med nærværende voksne, der ikke skælder ud, og fokus i hjemmet var på at skabe forudsigelighed, tryghed og stabilitet for børnene. I foråret 2022 afslutter jeg den 1-årige uddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi, og jeg er desuden certificeret i den neuroaffektive analyse, som er del af denne uddannelse. I familiebehandlerarbejdet er der ofte mange udfordringer i den enkelte familie. Her er jeg optaget af at komme i dybden, fremfor blot at symptombehandle, så snart et problem kommer op til overfladen. Jeg er vedholdende og empatisk. Jeg er tydelig og anerkendende og vægter nærvær i arbejdet meget højt. Det er vigtigt for mig at være åben og ærlig i min tilgang til både børn og voksne, da mine mange års erfaring har vist mig, at det at sige tingene, som jeg oplever dem - også de svære og bekymrende ting - er afgørende for at kunne skabe en tillidsfuld relation. Og relationen går forud for alt.
Profil
Syed
Afdelingsleder i København
Jeg er uddannet pædagog med speciale i unge-pædagogik. Jeg har i mit tidligere virke arbejdet i både kommuner og med sociale boligprojekter, hvor udgangspunktet har været kriminalitetsforebyggende arbejde. Jeg har haft ansvaret for indsatserne i forskellige koordinerende roller, lavet opsøgende arbejde samt været mentor. Mit hovedfokus har altid været at arbejde med to berøringsflader – brandslukning og forebyggende arbejde. Det opsøgende arbejde, den direkte kontakt og kommunikation samt værdien i at møde mennesket, hvor det end står, er vigtige kerneværdier for mig. Det er desuden de værdier, som gør, at relationen kan udvikle sig og den udsatte unge bliver mere modtagelig i forhold til ændringer og handlemønstre ift. Identitet og dannelsesprocessen. I mit virke og indsatser bruger jeg også mig selv samt den kulturelle ballast, jeg har med i bagagen, da jeg tror på, at konkret spejling i særlige tilfælde kan relateres/sammenlignes og være et relations dannende element. Jeg har altid haft stærk interesse for at arbejde med unge på kanten og hjælpe til at gøre en forskel. Jeg følger med i den samfundsmæssige udvikling og ligeledes i nye teorier og praktiske værktøjer, som hele tiden udformes inden for feltet. Det, der virkelig motiverer mig, er, når man hjælper til at rykke de udsatte unge – ligegyldigt om det er små skridt – så længe udviklingen er positiv og retningen er hen mod et stabilt liv, uddannelse eller job.
Profil
Søren
Beskæftigelseskonsulent
Som Beskæftigelseskonsulent i Tiponi er det min rolle at bygge bro mellem udsatte ledige og arbejdsmarkedet eller uddannelse. Opgaven udfører jeg i tæt samarbejde med de øvrige faggrupper i Tiponi under hensyntagen til den lediges ønsker og behov. Gennem min karriere har jeg beskæftiget mig med mennesker på alle niveauer i samfundet – først som politimand og siden som selvstændig konsulent. At hjælpe og støtte andre mennesker har altid motiveret mig. Gennem mit arbejde i Tiponi, håber jeg, at kunne gøre en forskel – alle fortjener et godt liv og arbejdsliv.
Profil
Tina
Afdelingsleder i Midtsjælland
Jeg er afdelingsleder, for vores afdeling i Midtsjælland, og har mere end 20 års erfaring indenfor socialrådgivning og beskæftigelse, hvor jeg har støttet både voksne, familier og unge til job og uddannelse. Dén erfaring bruger jeg hver dag på at støtte, vejlede, lede og udvikle mine seje kolleger i teamet. Jeg tror på, at der findes potentiale til at skabe forandring og udvikling hos alle mennesker. Jeg ønsker igennem min lange erhvervserfaring og uddannelser at være med til at opkvalificere, uddanne og støtte vores medborgere, igennem teamet, til at kunne synliggøre deres potentiale. Jeg er blandt andet uddannet indenfor rekruttering, som socialrådgiver, indenfor ledelse og psykiatrivejleder, og har bred erfaring indenfor beskæftigelsesområdet. Dette giver mig en god grobund for at motivere, rådgive, vejlede og åbne øjne for nye muligheder og udvikling af indsatser i Midtsjælland og generelt i Tiponi – hele tiden med afsæt i min viden om lovgivning og arbejdsmarkedet. Jeg har et stort og bredt arbejdsmarkedskendskab, stort kendskab til jobmarkedet samt et aktivt virksomhedsnetværk, der løbende søger arbejdskraft. Vi har i afdelingen stort fokus på virksomhedsservice, rekruttering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, sygedagpengeopfølgning, mentorforløb m.v. Og derfor sætter jeg en meget stor ære i at være en del af Tiponi, der hver dag støtter sårbare og udsatte borgere.
Profil
Tanja
Afdelingsleder i Tiponi Familie
Jeg er uddannet socialrådgiver og har i mit arbejdsliv arbejdet med udsatte børn og familier. Både fra min praksis som myndighedsrådgiver i familieafdelinger i kommunalt regi og som familierådgiver i et misbrugscenter. Jeg er god til at tale med børn og familier, som jeg møder på en anerkendende og empatisk måde. Jeg er vedholdende og opsøgende og tror på, at det er muligt at komme i mål med gode resultater, også selvom familierne periodevis oplever modgang. Jeg er lydhør overfor familiernes egne ønsker og hjælper dem med et overblik over, hvad der skal til for, at deres mål kan opnås. Jeg har kendskab og interesse i relevant lovgivning, som er en forudsætning for at kunne tilbyde familier den rette støtte og indsats. Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at det kræver indsigt og kendskab til de juridiske rammer for at kunne indgå i et fyldestgørende samarbejde med familier med forskellige udfordringer.
Profil
Vera
Familiebehandler og støttekontaktperson
Jeg er familiebehandler i Tiponi Familie. Jeg er uddannet international og interkulturel socialrådgiver fra Professionshøjskolen Metropol. Desuden er jeg cand.scient.soc. i kriminologi og strafferet fra City University of London. Efter endt uddannelse har jeg arbejdet som sagsansvarlig på et krisecenter for voldsramte kvinder og børn. Efterfølgende har jeg været med til at udvikle, implementere samt koordinere et nyt innovativt opsøgende projekt for hjemløse ofre for vold og menneskehandel med dobbeltdiagnoser. Jeg har yderligere været socialrådgiver og kontaktperson på §109 og §110 tilbud, hvor jeg har støttet udsatte voksne og familier igennem en helhedsorienteret indsats. Både mit arbejde og mine studier i UK og Danmark samt oplevelsen af at arbejde med flere forskellige tværfaglige teams og instanser har givet mig evnerne til at anskue socialt arbejde fra adskillige perspektiver. Slutteligt, har det givet mig endnu mere motivation til at gøre en forskel for borgerne i vores samfund.
Profil
Wahib
Støttekontaktperson
Jeg hedder Wahib, og jeg er støttekontaktperson i Tiponi Botilbud. Jeg har en anerkendende tilgang til de mennesker, jeg arbejder med igennem mit arbejde i Tiponi botilbud. Jeg ser altid mennesket, som en del af en større kontekst, da trivsel, livskvalitet og drømme for et menneske er ikke nødvendigvis de samme. Jeg ser det enkelte menneske, da alle mennesker har en social, kulturel og økonomisk ballast med i bagagen, som har påvirket dem. Udover at give omsorg, er det vigtigt for mig at forbedre livskvaliteten og møde mennesket så tæt på deres livsverden, som det er muligt, så jeg i sammenspil med dem kan finde et eller flere mål, som vi arbejder hen i mod, uden at det skal dikteres, men i højere grad er et samarbejde. Igennem min opvækst i København, inden gentrificeringen virkelig slog igennem og efter, har jeg opbygget et stort kendskab til marginaliseret mennesker - såsom kriminelle, stofmisbrugere, socialt udsatte og andre udsatte, der kan kategoriseres under marginaliserede mennesker og hvordan jeg kan støtte dem til forandring. Jeg er støttekontaktperson af hjertet, og ikke af titel.
Profil